6. A vizsgamodell*

A közvéleménykutatás javaslatait is figyelembe véve újabb módosításokat hajtottunk vég­re a vizs­gamodellen. Alapelvként azt tartottuk szem előtt, hogy csak könnyíthetünk a kö­ve­tel­mé­nye­ken. Így a javasolt változtatások közül – amelyek nem voltak ellentmondásban a ke­rettan­terv­vel, és amelyek nem veszélyeztették az érettségi követelmények logikai rendszerét – olya­nokat hajtottunk végre, amelyek bizonyos elemek törlését, vagy középszintről emelt szint­re történő áthelyezését jelentették. Ezen kívül bekerült néhány olyan kiegészítés, amely a feladatírók számára ad útmutatást, hogy az érettségin minél inkább a készségek mérése dom­bo­rodjék ki, illetve, hogy minél nagyobb hangsúlya legyen a vizsgán a mindennapok ké­miá­jának.

A jelenlegi vizsgaszerkezet a 17. táblázat szerint alakul.

 

 

Középszint

Emelt szint

Vizsgaforma

írásbeli és szóbeli

írásbeli és szóbeli

Az írásbeli feladatainak

– kijelölése

központi

központi

– időtartama

120 perc

240 perc

– maximális pontszáma

100 pont

100 pont

A szóbeli feladatainak

– kijelölése

iskolai (szaktanár)

központi

– maximális időtartama

15 perc

20 perc

– maximális pontszáma

50 pont

50 pont

17. táblázat: Az érettségi vizsga szerkezete

 

Az írásbeli vizsga tartalmi szerkezetének összehasonlítását a 18. táblázatba foglaltuk össze.

 

 

 

Középszint

Emelt szint

 

Általános, szervetlen és szerves kémiai kérdések

közel azonos pontszámban

 

A számítási feladatok az összpontszámból

20–40%*

(legalább egy feladat)

40–50%

 

Környezetkémia

meg kell jelennie minden feladatlapon

 

Esettanulmány (kémiai tárgyú szöveg értelmezése)

lehet

lehet

(max. 15%)**

 

Alternatív feladat

lehet

(max. 15%)

 

Feladattípusok

feleletválasztásos teszt

(min. 15%)**

feleletválasztásos teszt

(15–20%)**

 

táblázatkiegészítés, reak­ció­egyen­le­tek kiegé­szí­tése,

elem­ző feladatok (kísér­let­elem­zés, táblázatok, grafi­ko­nok elem­­zése, anyagok össze­ha­son­lítása, a jelen­sé­gek magya­rá­zata stb. kis esszé for­mában), szá­mí­tással kombinált kí­sér­­let­elem­zés

táblázatos feladatok, egyenletkiegészítés

(25–40%)**

 

elemző feladatok

(30–40%)

* attól függően, hogy az alternatív feladatból a számítási vagy az elméleti feladatot oldja meg

** az elmélet összpontszámának százalékában megadva

18. táblázat: Az írásbeli vizsga tartalmi szerkezete (összehasonlítás)

 

A szóbeli vizsga tartalmi részét a 19. táblázatban hasonlítottuk össze.

 

 

Középszint

Emelt szint

1. feladat

Egy szerves, szervetlen vagy általános kémiai téma vagy témakör átfogó ismertetése

2. feladat

Egy kísérlet végrehajtása és a tapasztalatok értelmezése, vagy

leírt kísérlet megadott tapasztalatainak értelmezése

leírt kísérlet várható eredményének becslése és elemzése

3. feladat

Problémamegoldó feladat

19. táblázat: A szóbeli vizsga tartalmi szerkezete (összehasonlítás)

 

Középszinten a tétel két részének eltérő témaköröket (pl. szerves és szervetlen vagy általános és szer­ves kémia) kell érintenie.

Emelt szintű érettségi esetében a szóbeli tétel három részének megfogalmazásánál töre­ked­ni kell arra, hogy legalább egy-egy szerves, illetve szervetlen kémiai kérdés szerepeljen, amelyben fel kell használni az általános kémiai ismereteket. (Például, ha az 1. kérdés álta­lá­nos kémiai témára vonatkozik, akkor a következő két kérdés egyikében a szerves, a másikban a szervetlen kémia domináljon.) Törekedni kell arra, hogy a 2. és 3. kérdés közel azonos ne­hézségű legyen.

A teljes (írásbeli és szóbeli) vizsgán papíron, számológépen és íróeszközön, valamint a szó­­belin az esetleges laboratóriumi eszközökön kívül a négyjegyű függvénytáblázat (perió­du­sos rendszerrel) használható.

 

Vissza a kétszintű érettségihez

Vissza a nyitó oldalhoz

 * Az itt szereplő összehasonlító adatok az Oktatási közlönyben megjelent vizsgamodell értelmezését, megértését szolgálják.