8.4. A szóbeli vizsga értékelése

A vizsga ezen részében nem zárható ki teljesen a szubjektivitás, de törekedni kell arra, hogy a vizsgamodellben lefektetett értékelési szempontokat minél egységesebben alkal­maz­zuk a felelet értékelésénél.

A részletes vizsgakövetelmény az értékelés szempontjait mindenre kiterjedően tartal­maz­za. Ennek betartása azonban csak akkor lehetséges, ha a vizsgáztató a vizsgát követően azonnal, illetve részben azzal párhuzamosan állapítja meg a részpontokat. Ezt segíti egy előre megszerkesztett pontozólap, amelyen az értékelés a felelettel párhuzamosan is történhet (l. a minta-pontozólapot).

A felelet felépítésének, logikájának megítélése csak akkor lehetséges, ha a jelöltnek al­kal­­mat adunk az önálló feleletre.

Az egyes ponthatárok biztosítanak lehetőséget arra, hogy 1–2 pont erejéig a felelet össz­ha­tá­sát is értékeljük.

A szükséges segédeszközök használatának megítélésekor a kérdés megválaszolásához szük­­séges periódusos rendszer, a függvénytáblázat, illetve az esetlegesen biztosított egyéb esz­­közök használatát kell értékelni. Kísérlet elvégzése, értelmezése esetén ez további esz­kö­zök­kel bővülhet. Maximális pontot ér, ha a vizsgázó önállóan és helyesen használja az em­lített eszközöket. Kevesebb ponttal értékeljük a vizsgázó munkáját, ha fel kell hívni a fi­gyelmét az eszközök használatának lehetőségére. Ebből a szempontból 0 ponttal értékelendő a felelet, ha a vizsgázó még segítséggel sem igazodik el a segédeszközök használatában.

Ügyelni kell arra, hogy a téma kifejtése során feltett kérdések ne lépjék túl a követel­mény­rendszerben leírtakat, ugyanakkor – a vizsgázó diák felkészültségétől függően – olyan infor­mációkat is el lehet fogadni, ami nincs a követelményrendszerben, de a kérdésre jó vá­lasz­nak minősíthető. Például az elemek reakciói esetén konkrét kérdés csak a követelmény­rend­szerben leírtakra vonatkozhat, de a különböző reakciótípusok olyan vegyületekkel is leír­hatók, amelyek ismerete nem kötelező.  Minden jó és jellemző reakciót el kell fogadni, és más területen is ezt az elvet kell követni.

A tétel megfogalmazásának egyértelműnek kell lennie. Az értékelésnek ki kell terjednie arra is, hogy a téma kifejtése tartalmilag milyen mértékben felel meg a címben foglaltaknak. Amennyiben a felelő „elkalandozik”, a vizsgáztató tanár kérdéseivel irányítsa a jelöltet. Ter­mé­szetesen ezt a megfelelő helyen a részpontszám megállapításakor figyelembe kell venni.

A szóbeli vizsga gyakorlati feladatainak kijelölésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendelkezésre álló idő alatt valóban elvégezhető legyen a feladat, s azt a vizsgázó képes legyen egyedül végrehajtani. Ez esetben értékelhető csak az önállóság.

A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény és az írásbeli feladatsor eredménye együttesen határozza meg a vizsgázó érdemjegyét. Az összesítésre vonatkozó szabályokat a vizsgaszabályzat tartalmazza.

A szóbeli vizsga alkalmával is betartandó minden balesetvédelmi és egészségügyi sza­bály. Egészségre ártalmas vegyszerrel kísérlet nem végeztethető el.


8.4.1. A szóbeli vizsga értékelésének szempontjai

 

Értékelési szempontok

Pontszám

1. kérdés

Tartalmi helyesség

A vizsgázó felelete során a kérdésben sze­replő téma minden lényeges részletét önál­lóan tisztázza, a tanár által feltett egy-két kiegészítő kérdésre helyesen felel.

20 pont

 

A vizsgázó felelete során a kérdésben sze­replő téma legtöbb lényeges részletét önál­lóan tisztázza. A felelet hiányosságára vagy apróbb pontatlanságra vonatkozó, a tanár által feltett egy-két kiegészítő kérdésre csak részben tudja a választ.

16–19 pont

A vizsgázó a kérdésben szereplő téma egy nagyobb részletével nincs tisztában vagy sok apró hibát ejt, vagy csak a tanári kér­désekre adott válaszokkal fejti ki a témát.

12–15 pont

A vizsgázó a kérdésben szereplő téma egyes részeit csak felületesen tárgyalja, il­let­ve a felelet több súlyos szaktárgyi téve­dést tartalmaz.

8–11 pont

A vizsgázó tisztában van a feladatával, hiá­nyos tudása miatt azonban csupán egy szűk részletét tárgyalja.

4–7 pont

A vizsgázó megemlít néhány információt a kérdésben szereplő témával kapcsolatban, de alapvetően nincs tisztában a kérdés lé­nyegével.

1–3 pont

A vizsgázó nem a témáról beszél, tanári se­gítséggel sem tér át a kérdésben szereplő témára.

0 pont

Előadásmód,

logikai helyesség

A felelet minden része logikus rendszerbe foglalt. A felelő csak ritkán keresi a sza­vakat mondanivalója megfogalmazásához.

5 pont

 

A felelet nagyrészt logikusan felépített, csak néhány logikai hibát tartalmaz. A vizs­gázót többször kell kisegíteni a mon­dani­va­lója megfogalmazásánál.

3–4 pont

A felelet sok súlyos logikai hibát tartalmaz, illetve a megfogalmazások szakszerűtlenek.

1–2 pont

A felelet összefüggéstelen, logikai rend­sze­re követhetetlen.

0 pontÉrtékelési szempontok

Pontszám

2. kérdés

A kísérlet elvégzése, a

tapasztalatok megállapítása

A vizsgázó szakszerűen elvégzi a kí­sér­letet, tapasztalatai helyesek.

10 pont

 

A vizsgázó rendelkezik a feladat meg­ol­dásához szükséges gyakorlati is­me­retekkel, de a kísérlet elvégzésekor ap­róbb hibákat ejt.

5–9 pont

A vizsgázó a feladat megoldásához szükséges gyakorlati ismeretek egy részével rendelkezik, de a kísérletet nem tudja végrehajtani.

1–4 pont

A vizsgázó nem rendelkezik a kísérlet elvégzéséhez szükséges ismeretekkel.

0 pont

Szakmai nyelvezet, a mér­tékegységek, a jel­rendszer helyes használata

A vizsgázó helyesen használja a szak­kifejezéseket, mértékegységeket, illet­ve hibátlanul alkalmazza a fizikai és kémiai jelrendszert.

5 pont

 

A vizsgázó többnyire szakszerűen hasz­­nálja a szakkifejezéseket, mér­ték­egységeket, illetve a fizikai és kémiai jelrendszert. Hibáit tanári segítséggel korrigálja.

3–4 pont

A vizsgázó a szakkifejezések, mérték­egységek, illetve a fizikai és kémiai jelrendszer használatában gyakran té­ved. Hibáit többször még tanári se­gít­séggel sem tudja korrigálni.

1–2 pont

A vizsgázó tájékozatlan a szak­kife­je­zések, a mértékegységek, illetve a fi­zi­kai és kémiai jelrendszer haszná­latá­ban.

0 pont

A segédeszközök szakszerű használata

A vizsgázó önállóan és helyesen hasz­nálja a segédeszközöket.

5 pont

 

A vizsgázó csak felszólításra hasz­nál­ja a segédeszközöket a kérdések meg­ol­dásához.

3–4 pont

A vizsgázó csak tanári segítséggel ké­pes eligazodni a segédeszközök hasz­ná­latában.

1–2 pont

A vizsgázó tanári segítséggel sem ké­pes eligazodni a segédeszközök hasz­ná­latában.

0 pont

Elért összes pontszám

 Értékelési szempontok

Pontszám

2. kérdés

A kísérlet elem­zé­se (a pontok a fel­is­mert vagy a ta­nár által kö­zölt prob­léma meg­ol­­dására ad­ha­tók)

A vizsgázó a kísérlet tapasztalatait he­lye­sen értelmezi.

10 pont

 

A vizsgázó a kísérlet tapasztalatait kisebb tanári segítséggel értelmezi.

5–9 pont

A vizsgázó a kísérlet tapasztalatait tanári segítséggel is csak hiányosan értelmezi.

1–4 pont

A vizsgázó a kísérlet tapasztalatait tanári segítséggel sem képes értelmezni.

0 pont

Szakmai nyelvezet,
a mér­ték­egységek,
a jel­rendszer helyes

hasz­nálata

A vizsgázó helyesen használja a szak­ki­fe­jezéseket, mértékegységeket, illetve hi­bát­­lanul alkalmazza a fizikai és kémiai jel­rend­szert.

5 pont

 

A vizsgázó többnyire szakszerűen hasz­nálja a szakkifejezéseket, mérték­egy­sé­ge­ket, illetve a fizikai és kémiai jel­rend­szert. Hibáit tanári segítséggel korrigálja.

3–4 pont

A vizsgázó a szakkifejezések, mérték­egy­sé­gek, illetve a fizikai és kémiai jelrend­szer használatában gyakran téved. Hibáit többször még tanári segítséggel sem tudja korrigálni.

1–2 pont

A vizsgázó tájékozatlan a szakki­fe­je­zé­sek, a mértékegységek, illetve a fizikai és ké­miai jelrendszer használatában.

0 pont

A segédeszközök szakszerű használata

A vizsgázó önállóan és helyesen hasz­nálja a segédeszközöket

5 pont

 

A vizsgázó csak felszólításra használja a segédeszközöket a kérdések megol­dá­sá­hoz.

3–4 pont

A vizsgázó csak tanári segítséggel képes eligazodni a segédeszközök hasz­ná­la­tá­ban.

1–2 pont

A vizsgázó tanári segítséggel sem képes eligazodni a segédeszközök hasz­ná­la­tá­ban.

0 pont

Elért összes pontszám

 

Vissza a kétszintű érettségihez

Vissza a nyitó oldalhoz