2. Szervetlen kémia

 

 

TÉMÁK

 

VIZSGASZINTEK

 

 

Középszint

Emelt szint

 

2.1 Hidrogén

 

 

 

 

Anyagszerkezet

Fogalmi szint

izotópjai: hidrogén (H), deutérium (D), trícium (T).

 

 

 

Értse

a hidrogénatom elektronszerkezetét, a hidrogén mole­kulaszerkezetét, polaritását, rácstípusát.

 

 

Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, halmazállapot, oldhatóság, sűrűség.

 

 

Értse

 

az op. és fp. anyagszerkezeti magyarázatát,

a hidrogéngáz levegőhöz viszonyított sűrűségét.

a nagy diffúziósebességét,

a diffúziósebességgel kapcsolatos (mázatlan agyag­hengeres) kísérletet.

 

 

Értse

 

a reakcióképességének magyarázatát, reakcióit nem­fémekkel, fém-oxidokkal,

a durranógáz-reakció végrehajtásának módját és annak gyakorlati jelentőségét.

a reakcióit fémekkel.

 

 

Tudjon értelmezni

egyszerű kísérleteket a hidrogén sajátságaival kapcsolatban.

 

 Előfordulás, előállítás, felhasználás

Fogalmi szint

laboratóriumi előállítás (cink + sósav)

 

 

Tudja értelmezni

az előfordulásával, ipari előállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

 

 

Egyéb

Tudja használni

a hidrogénről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 

2.2 Nemesgázok

 

 

 

 

Anyagszerkezet

Értse

a nemesgázok vegyérték-elektronszerkezetét.

a nemesgázok rácstípusát.

 

Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot.

 

 

 

Értse

reakciókészségüket.

 

 

Egyéb

Tudja értelmezni

az előfordulásukkal, ipari előállításukkal, felhasználásukkal kapcsolatos információkat.

 

 

 

Tudja használni

a nemesgázokról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 


2.3 Halogén­ele­mek és vegyü­le­teik

 

 

 

2.3.1 Halogén­elemek

 

 

 

– Anyagszerkezet

 

Értse

 

a klór vegyértékelektron-szerkezetét, molekula­szer­ke­zetét, polaritását, rácstípusát.

a vegyértékhéjuk szerkezetét, molekulaszerkezetüket,

polaritásukat, rácstípusukat.

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a klór színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága vízben és egyéb oldószerekben.

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság vízben és egyéb oldószerekben, jódtinktúra, Lugol-oldat (KI-os jód­oldat).

 

Értse

 

 

az op. és a fp., illetve  a szín változásának anyagszer­kezeti magyarázatát a csoportban.

 

 

Fogalmi szint

a klór reakciója vízzel (Semmelweis Ignác), oxidáló hatása.

reakciójuk vízzel, lúgoldattal, oxidáló hatásuk.

 

Értelmezze

 

a klór reakcióját fémekkel, hidrogénnel, a halogének reakcióját más halogenidekkel (a standardpoten­ciá­lok alapján).

a reakcióikat fémekkel, a reakciójukat hidrogénnel,

a reakcióikat más halogenidekkel,

a kémiai reakcióikat az oxidációsszám-változás alapján.

 

Tudjon értelmezni

Tudja megadni

egyszerű kémcsőkísérleteket a leírt tapasztalatok alapján.

 

 

a kísérletek várható tapasztalatait és azok magyarázatát.


– Előállítás

Fogalmi szint

a klór laboratóriumi előállítása sósavból.

ipari: elektrolízissel.

 

Értse

 

 

a sósav és a kálium-permanganát reak­ciójának egyenletét.


– Felhasználás, előfordulás

 

Tudja szemléltetni

a klór sokoldalú felhasználását a tanult tulajdonságok alapján

a halogének sokoldalú felhasználását a tanult tulajdonságok alapján

Tudja értelmezni

a klór előfordulásával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

a halogének előfordulásával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

– Élettani hatás

Fogalmi szint

mérgező hatás, a klór keletkezésének lehetőségei, veszélyei a háztartásban.

 

 

Értse

 

a fertőtlenítő hatás magyarázatát.

Egyéb

Tudja használni

a halogénekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

2.3.2 Halogén­ve­gyü­letek

 

 

 

– Csoportosítás

Fogalmi szint

kötéstípus szerint (ionos és kovalens).

 

 

Tudja

 

csoportosítani a tanult kloridokat.

 

csoportosítani a tanult halogenideket, felismerni az átmeneti kötéstípusú halogenideket fizikai adataik alapján.

2.3.2.1 Hidrogén-halogenidek (HF, HCl, HBr, HI)

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

a HCl molekulaszerkezetét, polaritását.

molekulaszerkezetüket, polaritásukat.

– Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

a HCl színe, szaga, standard halmazállapota.

szín, szag, fp-viszonyok.

Értse

 

a forráspontviszonyok anyagszerkezeti magyarázatát.

 

Fogalmi szint

sav–bázis jelleg, egyéb reakciók (fémek + sósav).

 

Értse

 

a HCl reakcióját vízzel, a sósav reakcióit.

a saverősségük változását a csoportban,

a hidrogén-halogenidek reakcióit,

a HF hatását az üvegre.

 

Tudja

 

értelmezni a hidrogén-kloriddal kapcsolatos egyszerű kémcsőkísérlete­ket.

értelmezni a hidrogén-halogenidekkel kapcsolatos egyszerű kémcsőkísérlete­ket.

– Előfordulás, előállítás, felhasználás

Tudja értelmezni

a HCl előfordulásával, előállításával, felhasználá­sával, környezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos információkat.

a hidrogén-halogenidek előfordulásával, előállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

2.3.2.2 Kősó (NaCl)

 

 

 

– Halmazszer­kezet

Fogalmi szint

a kősó rácstípusa.

 

Értse

 

a kristályrács szerkezetét.– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.

 

Értse

 

az op. és az oldhatóság halmazszerke­zeti magyarázatát.

 

– Előfordulás, felhasználás

 

Tudja értelmezni

az előfordulásával, előállításával, felhasználá­sával, környezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos információkat.

 

 

 

2.3.2.3 Ezüst-ha­lo­genidek (AgCl, AgBr, AgI)

 

 

 

– Tulaj­don­sá­gok

Fogalmi szint

 

szín, vízoldékonyság, fényérzékenység

– Felhasználás

Tudja értelmezni

 

a felhasználá­sukkal kapcsolatos információkat.

2.3.2.4 Hypo (NaOCl-oldat)

Fogalmi szint

kémhatása; oxidáló hatása, a háztartási alkalmazás veszélyei – környezetvédelmi szempontok.

 

 

Értelmezze

 

a folyamatokat reakcióegyenlettel is.

2.3.2.5 Egyéb

Tudja használni

a halogénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

2.4 Az oxigén­csoport elemei és vegyületeik

 

 

 

Az oxigéncsoport elemei (O, S, Se, Te)

Fogalmi szint

Müller Ferenc (tellur).

 

Értse

 

az oxigén és a kén elektronszerkezetét, a molekula-, illetve a halmazszerkezetüket.

 

2.4.1 Oxigén

 

 

 

– Anyagszerkezet

Fogalmi szint

allotrópia.

 

 

Értse

az O2 szerkezetét.

 


– Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság, oxidáló hatás, égés.

 

 

Tudja értelmezni

 

az oxigén reakcióit a tanult fémekkel, nemfémekkel, szerves vegyületekkel; az oxigén reakcióival kapcso­latos egyszerű kísérleteket.

 

– Előfordulás

 

Fogalmi szint

elemi állapotban (O2, O3), vegyületekben.

 

– Élettani szerep

 

Értse

 

az O2 jelentőségét (biológiai oxidáció), az ózon kelet­kezését és hatását a felső, illetve az alsó légré­te­gek­ben.

 

– Előállítás, kelet­kezés (O2)

Fogalmi szint

ipari és laboratóriumi (termikus bontás, fotoszintézis során, levegőből).

 

– Felhasználás, előállítás

Tudja értelmezni

az előállításával, felhasználá­sával kapcsolatos információkat.

 

– Egyéb

Tudja használni

a oxigénről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

2.4.2 Oxigén­ve­gyü­letek

 

 

 

– Csoportosítás

Fogalmi szint

oxidok, hidroxidok, oxosavak és sóik.

peroxidok.
2.4.2.1 Dihid­ro­gén-peroxid (H2O2)

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

 

molekulaszerkezetét, polaritását.

– Tulaj­don­sá­gok

Fogalmi szint

 

szín, szag, halmazállapot, vízoldékony­ság, redoxi sajátságok, fertőtlenítő szer (hajszőkítés)

Értse

 

a vízoldhatóság anyagszerkezeti okait, bomlását, redoxi sajátságait.

Tudja értelmezni

 

a felhasználá­sával, tulajdonságaival kapcsolatos információkat.

2.4.2.2 Oxidok

 

 

 

– Csoportosításuk

Tudja

csoportosítani rácstípus szerinti a tanult oxidokat.

 

Víz (H2O)

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

molekulaszerkezetét, alakját, polaritását.

 

– Tulaj­don­ságai

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, sűrűség és annak függése a hőmérséklettől.

 

 

Értse

az olvadás- és forráspont anyagszerkezeti magya­rá­za­tát.

 


 

Fogalmi szint

amfotéria.

 

Értelmezze

autoprotolízisét.

 

 

Tudja

a reakcióit savakkal, bázisokkal.

 

– Természetes vizek

Fogalmi szint

édes- és tengervíz, csapadékok (hó, esővíz).

 

Értse

 

a természetes vizek tisztaságát – a kör­nyezetvédelmi szempontokat (mérgek, eutrofizáció), a karsztjelen­sé­geket, a savas esők kialakulását.

 

– Vízkeménység

Fogalmi szint

állandó és változó keménység.

 

 

Értse

 

a vízkeménység okát, a vízlágyítási eljárásokat (for­ralás, csapadékképzés, ioncsere).

a vízlágyítási eljárásokat leíró reakció­egyenleteket.

 

– Élettani szerep

 

Fogalmi szint

oldószer, reakcióközeg, reakciópartner, szerepe a hő­háztartásban.

 

Fontosabb fém-oxidok

 

Fogalmi szint

a kalcium-oxid (égetett mész), a mag­nézium-oxid színe, halmazállapota, rácstípusa, vízol­dékonysága, reakció vízzel, fontosabb felhasználása.

az alumínium-oxid, réz(I)-oxid, a réz(II)-oxid és a vas(III)-oxid halmazállapota, vízol­dékonysága, fontosabb felhaszná­lása.

 

Tudja

felírni reakciójukat savakkal.

felírni reakciójukat savakkal.

2.4.2.3 Hidroxi­dok

 

 

 

Fontosabb fém-hidroxidok

 

Fogalmi szint

 

a nátrium-hidroxid (lúgkő, marónátron), a kalcium-hid­­roxid (oltott mész) színe, halmazálla­pota, rács­tí­pu­­sa, előállítása, fontosabb fel­használása, maró ha­tása.

az alumí­nium-hidroxid színe, halmazálla­pota, fontosabb fel­használása.

 

Értse

a kölcsönhatásukat vízzel, a folyamatok energia­vi­szo­nya­it.

 

 

Tudja

felírni a reakciójukat savakkal.

felírni a reakcióját savakkal és lúgoldatokkal.

 

Fogalmi szint

 

a kálium-hidroxid, a réz(II)-hidroxid, a vas(II)-hid­roxid, a vas(III)-hidroxid színe, halmazállapota, vízoldhatósága.

Egyéb

Tudja használni

az oxigénvegyületekről tanultakat a mindennapi je­len­ségek, információk értelmezésében.

 

 

2.4.3 Kén

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

Fogalmi szint

a kén molekulaszerkezete.

 

 

 

Értse

 

a kénatom elektronszerkezetét, a kénnél előforduló allotrópiát.

 

 

– Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

szín, halmazállapot, oldhatóság.

 

 

 

 

Értse

 

 

a kén melegítése közben bekövetkező szerkezeti vál­to­zásokat (az olvadék viszkozitása, amorf kén).

 


 

Értse

a reakcióját oxigénnel, fémekkel.

 

 

 

Tudja értelmezni

 

a kénnel kapcsolatos egyszerű kísérleteket.

 

 

– Egyéb

Tudja értelmezni

az előfordulásával, előállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

 

 

Tudja használni

a kénről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

2.4.4 A kén ve­gyü­­letei

 

 

 

2.4.4.1 Dihidro­gén-szulfid, kén-hidrogén (H2S)

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

 

molekulaszerkezetét, polaritását.

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

 

szín, szag, halmazállapot, vízoldhatóság.

 

Értse

 

 

 

a reakcióját vízzel, a tökéletes és nem tökéletes égését, a reakcióját kén-dioxiddal, Fe2+-, Pb2+- és Ag+-ionnal.

 

Tudja értelmezni

 

a kén-hidrogénnel kap­cso­latos egyszerű kísérleteket.

– Élettani hatása

Fogalmi szint

 

mérgező hatása.

– Előfordulás, előállítás, felhasználás

Tudja értelmezni

 

az előfordulásával, ipari előállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

– Sói

Fogalmi szint

 

szulfidok.

2.4.4.2 Kén-dioxid (SO2)

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

molekulaszerkezetét, polaritását.

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.

 

Értelmezze

 

 

a forráspont és az oldhatóság anyagszerkezeti magyarázatát.


 

Fogalmi szint

 

redukáló és oxidáló hatása.

Értelmezze

 

a reakcióját vízzel, a további oxidációját, a kör­nye­zet­szennyező hatását.

a további oxidációja során kialakuló egyensúlyt.

– Előállítás

Fogalmi szint

kénből.

piritből, szulfitokból.

 

Tudja

az előállítás reakcióegyenletét.

az előállítás reakcióegyenleteit.

– Felhasználás

Fogalmi szint

kénsavgyártás, konzerválás.

 

– Környezet­szennyező hatás

Értse

a savas esők kialakulását és hatását.

 

2.4.4.3 Kén-tri­oxid (SO3)

Értse

 

a felhasználásával kapcsolatos tulaj­donságokat, reakcióját vízzel.

 

2.4.4.4 Kénessav (H2SO3) és sói

 

 

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

 

sav–bázis jelleg, redukáló hatás, szulfitok

 

Tudja értelmezni

 

a vizes oldatban lejátszódó folyamatokat.


2.4.4.5 Kénsav (H2SO4)

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét, polaritását.

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, halmazállapot, sűrűség, higrosz­kó­pos­ság, elegyedés vízzel, az elegyítés szabályai.

 

 

Értse

Értelmezze

 

a fp. anyagszerkezeti magyarázatát, az elegyítés közben bekövetkező vál­tozásokat.

 

Fogalmi szint

sav–bázis jelleg, redoxi sajátság, roncsoló hatás, vízelvonó hatás.

 

 

Értse

a reakcióját vízzel, híg oldatának reakcióját fémek­kel, bázisokkal, tömény oldatának reakcióját fé­mek­kel, ill. a fémekre gyakorolt passzíváló hatását, a szerves vegyületekre gyakorolt elszenesítő hatását

 

 

Tudja értelmezni

a különböző típusú reakciókkal kap­cso­latos kísér­lete­ket.

 

– Ipari előállítás

Értse

a kénsavgyártás lépéseit.

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

akkumulátor, vízelvonószer, roncsolószer, oxidáló­szer, ipari alapanyag, gyógyszer- és mosószergyártás.

 

 

Tudja szemléltetni

 

a kénsav sokoldalú felhasználását a tanult példák alapján.

– Egyéb

Értse

a kénsav kezelésével kapcsolatos balesetvédelmi előírásokat.

 

– Sói

Fogalmi szint

szulfátok.

hidrogén-szulfátok.

– Fontosabb szul­fá­tok

Fogalmi szint

a gipsz a rézgálic és a keserűsó képlete, színe, halmazállapota, vízoldhatósága, főbb felhasználása.

 

2.4.4.6 Nátrium-tioszulfát (fixírsó, Na2S2O3)

Fogalmi szint

 

felhasználása a fényképészetben, a komplexképző sajátsága.

2.4.4.7 Egyéb

Tudja használni

az kénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 

2.5 A nitrogén­cso­port elemei és vegyületeik

 

 

 

 

2.5.1 Nitrogén

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

a nitrogénatom elektronszerkezetét, a nitrogén mole­kulaszerkezetét, polaritását, rácstípusát.

 

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság.

 

 

 

Fogalmi szint

reakciókészség.

 

 

 

Értse

a reakciókészség molekulaszerkezeti okát, re­ak­ció­ját hidrogénnel és oxigénnel.

 

 

– Előfordulás, elő­állítás, felhasz­nálás

Tudja értelmezni

az előfordulásával, előállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

 

– Egyéb

Tudja használni

a nitrogénről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 


2.5.2 Nitrogén­ve­gyületek

 

 

 

 

2.5.2.1 Ammónia (NH3)

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

a molekula szerkezetét, polaritását, az ammónia rács­típusát.

 

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, cseppfolyósíthatóság, oldhatóság.

 

 

 

Értelmezze

az op. és a fp., valamint a cseppfolyó­síthatóság anyag­szerkezeti magyará­zatát, a szökőkút-kísérletet.

 

 

 

Tudja értelmezni

az ammónia fizikai sajátságaival kapcso­latos egyszerű kísérleteket.

 

 

 

Fogalmi szint

sav–bázis sajátsága.

komplexképző sajátsága.

 

 

Értelmezze

reakcióját vízzel, savakkal.

a komplexképző sajátságát.

 

– Előfordulás

Fogalmi szint

szerves anyagok bomlásterméke.

 

 

– Előállítás

Fogalmi szint

ipari előállítása.

 

 

 

Értse

az ipari ammóniaszintézis optimális körül­ményeit.

a laboratóriumi előállítását ammónium­sókból.

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

hűtés, műtrágya, salétromsavgyártás.

 

 

– Sói

Fogalmi szint

ammóniumsók, halmazállapot, vízoldékonyság, műtrágya, sütőpor (szalalkáli).

 

 

 

Értse

az ammóniumion szerkezetét, a sók rácstípusát.

 

 

2.5.2.2 Nitrogén-oxidok

 

 

 

 

Nitrogén-mo­noxid (NO)

 

 

 

 

– Tulajdon­ságok, előállítása,

élettani hatás,

Fogalmi szint

 

szín, halmazállapot, vízoldékonyság, környezetszennyező hatás

 

Értse

 

a reakcióját oxigénnel, a laboratóriumi előállítását salétrom­savból.

 

Nitrogén-dioxid (NO2)

 

 

 

 

– Tulajdon­ságok, élettani hatás

Fogalmi szint

szín, szag, sűrűség, halmazállapot, oldékonyság, mérgező, környezetszennyező hatás

 

 

 

Értse

 

reakcióját vízzel.

 Előállítás

Fogalmi szint

laboratóriumi előállítás.

 

 

 

Értelmezze

 

a laboratóriumi előállítás kísérletét.

 

2.5.2.3 Salét­ro­mos­­sav (HNO2)

 

 

 

 

– Sói

Fogalmi szint

 

nitritek, a nitritek élettani hatása.

 

2.5.2.4 Salétrom­sav (HNO3)

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

 

a molekula szerkezetét.

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldékonyság.

 

 

Értelmezze

 

a vízoldhatóság anyagszerkezeti okát.

 

 

Fogalmi szint

sav–bázis jelleg, redoxi sajátság, bomlékonyság (fény­érzékenység).

 

 

 

Értse

a reakcióját vízzel, bázisokkal,

a reakcióját fémekkel, ill. egyes fémekre gyakorolt passzíváló hatását.

az oxidáló hatásának változását a töménységgel (reakcióegyenlettel is).

 

 

Tudjon értelmezni

egyszerű kémcsőkísérleteket a sav-bázis- és a redoxi sajátságával kap­csolatban.

 

 


Előállítás

Fogalmi szint

 

ipari előállítás nitrogénből.

 

 

Értse

 

az ipari előállítás lépéseit.

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

választóvíz, a királyvíz alkotórésze, nitráló elegy, műtrágyagyártás, festékipar, robbanószeripar.

 

 

– Sói

Fogalmi szint

nitrátok.

 

 

 

Értse

 

a nitrátion szerkezetét.

 

– Fontosabb nitrá­tok

Fogalmi szint

az ammónium-nitrát színe, halmazállapota, rács­tí­pu­sa, vízoldé­konysága, fontosabb felhasználása, kör­nye­zetvédelmi szempontok.

a nátrium-nitrát (chilei salétrom), a kálium-nitrát, és az ezüst-nitrát (lápisz, pokolkő) színe, halmaz­álla­po­ta, rácstípusa, vízoldé­konysága, fontosabb felhasz­ná­lása, környezetvédelmi szempontok.

 

 

Értelmezze

a pétisó összetételét.

a lápisz gyógyászati felhasználását.

 

2.5.2.5. Egyéb

Tudja használni

az nitrogénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 

 

2.5.3 Foszfor

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

Fogalmi szint

allotrópia.

 

 

 

Értse

 

az allotróp módosulatok közti különb­ség anyag­szer­kezeti magyarázatát.

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a módosulatok színe, halmazállapota, oldhatósága.

 

 

 

Értse

 

a halmazállapot és az oldhatóság halmazszerkezeti magyarázatát.

 

 

Tudjon értelmezni

egyszerű kísérleteket.

 

 

 

Fogalmi szint

gyúlékonyság.

 

 

 

Értelmezze

reakcióját oxigénnel.

a módosulatok gyúlékonyságbeli eltéréseit.

 


Élettani hatás

Fogalmi szint

a módosulatok eltérő élettani hatása.

 

 

 

Értse

 

az eltérő élettani hatás anyagszerkezeti magyarázatát.

 

– Felhasználás, előfordulás, előál­lítás

Fogalmi szint

gyufa (Irinyi János).

 

 

Tudja értelmezni

 

a felhasználásával, előfordulásával, előállításával kapcsolatos információkat.

 


2.5.4 Foszforve­gyü­letek

 

 

 

 

2.5.4.1 Difoszfor-pentaoxid (P2O5)

 

 

 

 

– Tulajdonságok

Fogalmi szint

 

szín, halmazállapot, higroszkóposság.

 

 

Értse

 

a reakcióját vízzel, a vízelvonó hatását.

 

2.5.4.2 Foszfor­sav (ortofoszfor­sav, H3PO4)

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

 

a molekulaszerkezetét.

 

– Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldékonyság.

 

 

Értse

 

az op. és a vízoldékony­ság anyag­szer­kezeti magyarázatát.

 

 

Fogalmi szint

sav–bázis jelleg, észterképzés.

 

 

Értse

a reakcióját vízzel.

disszociációját három lépésben, reakcióját NaOH-dal, különböző anyagmennyiség-arányban.

 

– Élettani hatás, felhasználás

Tudja értelmezni

az előfordulásával, biológiai jelentőségével, ipari előállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

 

 

– Sói

Fogalmi szint

foszfátok.

hidrogén- és dihidrogén-foszfátok.

 

– Anyagszerkezet

Értse

 

a foszfátion szerkezetét.

 

2.5.4.3. A fosz­forsav fon­tosabb sói 

– Szabályos sók

Fogalmi szint

 

a trinátrium-foszfát (trisó), a kalcium-foszfát (fosz­forit) színe, halmazállapo­ta, vízoldékonysága, főbb fel­használása (vízlágyítás, műtrágyák, mosószerek),

környezeti hatásuk (eutrofizáció).

 

 

– Savanyú sók

Fogalmi szint

 

a nátriummal és kalciummal alkotott savanyú sói, színük, halmazál­lapo­tuk, vízoldé­kony­sá­guk, főbb felhasználásuk, kör­nyezeti hatásuk.

 

2.5.4.4. Egyéb

Tudja használni

a foszforról és a foszfor vegyületeiről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 

2.6 A szén­cso­port elemei és ve­gyületeik

 

 

 

 

2.6.1 Szén

 

 

 

 

– Előfordulás

Fogalmi szint

gyakoriság, allotrópia (grafit, gyémánt, fullerének),

természetes (ásványi) és mesterséges szenek.

 

 

 

Értse

a módosulatok halmazszerkezetét.

 

 – Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a grafit és a gyémánt színe, halmazál­lapota, kemény­sége, oldhatósága, elektromos vezetése.

 

 

 

Értelmezze

 

anyagszerkezeti alapon a grafit és a gyémánt tulaj­don­ságait.

 

 

 

Fogalmi szint

redoxi sajátság.

 

 

 

Értse

a szén reakcióját szén-dioxiddal, vízgőzzel, oxigén­nel.

 

 

 

Tudja felírni

a reakció egyenletét különböző fém-oxidokkal.

 

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

redukáló, ötvözőanyag, tüzelőanyag, írószer, vágó- és csiszolóanyag, elektród, szénkefe, ékszer.

 

 

– Egyéb

Tudja használni

a szénről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 

2.6.2 A szén ve­gyületei

 

 

 

 

2.6.2.1 Szén-mo­noxid (CO)

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét.

a polaritását.

 

– Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság, redoxi sajátság.

komplexképző sajátság.

 

 

Értse

égését.

a vízoldé­konyság anyag­szerkezeti magyarázatát.

 

 

Tudja felírni

szerepét a vasgyártásban.

reakcióját különböző fém-oxidokkal,

 

– Előfordulás

Fogalmi szint

képződés nem tökéletes égéskor.

 

 


– Élettani hatás

Fogalmi szint

mérgező hatás, teendők szén-monoxid-mérgezés esetén.

 

 

 

Értelmezze

 

a mérgező hatást.

 

– Előállítás, felhasználás

Tudja értelmezni

előállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

 

 

 

Értelmezze

 

a laboratóriumi előállítást (hangyasav­ból).

 

2.6.2.2 Szén-dioxid (CO2)

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét, polaritását.

 

 

– Tulajdon­sá­gok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, sűrűség, vízoldékonyság, kondenzálhatóság (szárazjég).

 

 

 

Értse

levegőhöz viszonyított sűrűségét.

a forráspont és a kondenzálhatóság anyag­szer­ke­zeti magyarázatát.

 

 

Fogalmi szint

éghetőség (nem éghető).

 

 

 

Értse

a reakcióját vízzel (a vízoldékonyság magyarázatát),

a reakcióját lúgoldatokkal, kimutatását meszes vízzel.

 

 

 

Tudjon értelmezni

egyszerű kísérleteket.

 

 

– Előfordulás, ke­let­kezés

Fogalmi szint

légkör, biológiai és ipari folyamatok terméke.

 

 

– Élettani és öko­lógiai hatás

Fogalmi szint

a különböző koncentrációjú CO2 hatása az élő szerve­ze­tekre.

 

 

 

Értse

az üvegházhatást.

 

 Laboratóriumi előállítás

Fogalmi szint

mészkőből sósavval.

 

 

Értse

a laboratóriumi előállítás egyenleteit.

 

 

– Felhasználása

Fogalmi szint

hűtés, üdítőitalok, tűzoltás.

 

 

2.6.2.3 Szénsav (H2CO3)

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

a molekulaszerkezetét.

 

 

– Tulajdon­sá­gok

Fogalmi szint

sav–bázis jelleg.

 

 

Értse

bomlékonyságát, reakcióját vízzel.

a kétlépéses disszociációját.

 

 

Tudjon értelmezni

egyszerű kémcsőkísérleteket a szénsavval és sóival kapcsolatban.

 

 

– Sói

Fogalmi szint

karbonátok, hidrogén-karbonátok.

 

 

– Fontosabb kar­bo­nátok

Fogalmi szint

a nátrium-karbonát (szóda, sziksó), a kalcium-kar­bo­nát (mészkő, márvány), a mag­nézium-karbonát, a do­lomit, színe, halmazállapota, vízoldhatósága, főbb fel­használása.

 

 

 

Értse

a szóda reakcióit savakkal, a mész­égetést, az égetett mész építőipari felhasználását.

termikus bomlásukat.

 


Fontosabb hid­rogén-karbo­nátok

Fogalmi szint

a szódabikarbóna, a kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonát színe, halmazállapota, vízoldhatósága, főbb felhasználása, jelentősége.

 

 

 

Értse

a cseppkő és a vízkő képződését.

a szódabikarbóna lúgos hidrolízisét, termikus bom­lását.

 

Tudja értelmezni

a szénsav sóinak felhasználásával kapcsolatos információkat.

 

2.6.2.4. Egyéb

Tudja használni

a szénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 

2.6.3 Szilícium

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

rácstípusát.

 

 

– Tulajdonságai

Fogalmi szint

félvezető sajátsága.

 

 

 

Értse

 

a reakciókészségét, a reakcióját NaOH-dal.

 

– Előfordulás

Fogalmi szint

gyakorisága, agyagásványok.

 

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

elektronika, ötvöző elem.

 

– Egyéb

Tudja használni

a szilíciumról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 

 

 

2.6.4 Szilícium-ve­gyületek

 

 

 

 

2.6.4.1 Szilícium-dioxid (SiO2)

 

 

 

 

– Halmazszer­kezet

Fogalmi szint

a kvarc rácstípusa.

 

 

Értse

 

a rácsszerkezetét.

 

– Tulajdonságok

Fogalmi szint

a kvarc sajátságai: UV-áteresztőképesség, hőtágulás.

 

 

 

Értse

 

az ömlesztést szódával (vízüveg-képződést),

a reakcióját HF-dal.

 

– Előfordulás

Fogalmi szint

drágakövek, homok.

 

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

üveggyártás, ékszerek, kvarcüveg, óragyártás.

 

 


Az üveg

Fogalmi szint

összetétele, felhasználása.

 

 

 

Értse

 

a halmazszerkezetével összefüggő sajátságait (olvadás).

 

2.6.4.2 Szilikonok

 

 

 

 

– Szerkezet

Fogalmi szint

 

elemi összetétel.

 

 

Értse

 

a sziloxánkötést és kialakulását.

 


Gyakorlati je­len­tőség

Fogalmi szint

 

szilikonolaj, -zsír, -gumi.

 

Értse

 

a tulajdonságaik anyagszerkezeti magyarázatát.

2.6.4.3. Egyéb

Tudja használni

a szilíciumvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

2.7 Fémek

 

 

 

– Tulaj­don­sá­gok

Fogalmi szint

szín, hő- és elektromos vezetés, sűrűség (könnyű- és nehézfémek).

 

 

Értelmezze

 

a szín anyagszerkezeti okát.

– Ötvözetek

Fogalmi szint

ötvözet fogalma

 

 

Tudja értelmezni

 

az ötvözetek típusai, szerkezete és tulajdonságai közti összefüggéseket megadott információk alapján.

– Előállítás

Fogalmi szint

elektrokémiai redukcióval, kémiai redukcióval (ter­mit, szenes).

hidrogénes redukcióval, termikus bontással.

 

Értse

az alkalmazott előállítási mód, az anyagi minőség, a tisztaság és a gazdaságosság közti kapcsolatot.

 

– Korrózió

Fogalmi szint

a korrózió fogalma, a korrózióvédelem fajtái (be­vo­na­tok, eloxálás, katódos fémvédelem).

 

 

Értelmezze

a rozsdaképződés folyamatát.

a helyi elem képződését, az aktív és a passzív vé­del­met (horganyzott és fehér bádog).

 

Tudjon elemezni

egyszerű kísérleteket a fémek korró­ziójával, illetve a korrózióvéde­lemmel kapcsolatban.

 

 

2.7.1 Az s-mező fémei

 

 

 

– Anyagszerkezet

Fogalmi szint

alkáli- és alkáliföldfémek, lángfestés.

 

 

Értelmezze

a vegyértékelektron-szerkezetüket.

a lángfestés anyagszerkezeti magyarázatát.

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

sűrűség, halmazállapot, op., megmunkálhatóság.

 

 

Fogalmi szint

redoxi sajátság (EN, standardpotenciál).

 

 

Értse

a viselkedésüket levegőn (a tárolási körülményeket),

reakcióikat a tanult nemfémekkel, oxi­génnel, vízzel, a reakciók körülménye­iben megmutatkozó különbsé­gek okát.

peroxid képződését,

reakcióikat lúgoldatokkal.

 

Tudja értelmezni

a lángfestéssel, a fizikai és kémiai sajátságaikkal kapcsolatos egyszerű kísérleteket.

 

 


Előfordulás

Fogalmi szint

vegyületekben (példákkal).

 Előállítás

Fogalmi szint

 

olvadékelektrolízissel.


– Ionjaik

Fogalmi szint

ionjaik töltése, színe.

 

 

Értse

 

a szín és az elektronszerkezet kapcsolatát.

– Élettani hatás

Fogalmi szint

K+, Na+, Mg2+, Ca2+ biológiai szerepe.

Ba2+ és Sr2+ mérgező hatása.

2.7.2 A p-mező fé­mei

 

 

 

2.7.2.1 Alumínium

 

 

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos és hő­vezetés.

 

 

Értelmezze

 

a sűrűség és a megmunkálhatóság halmazszerkezeti okait.

 

Fogalmi szint

redoxi sajátságai (EN, standardpoten­ciál), reakció sav­oldattal, passziválódás.

amfotéria (reakció savval és lúgoldat­tal), akva- és hidroxokomplex

 

Értse

a viselkedését levegőn, a reakcióit nemfémekkel, víz­zel (körülményeit) és savoldatokkal.

a reakcióját fém-oxidokkal (termit),

lúgoldatokkal.

 

Tudjon értelmezni

egyszerű kísérleteket az alumínium tulajdonságaival kapcsolatban.

 

– Előfordulás

Fogalmi szint

bauxit, kriolit, agyagásványok.

 


– Előállítás

Fogalmi szint

bauxit, timföld.

 

 

Értse

az alumíniumgyártás főbb lépéseinek kémiai fo­lya­ma­tait.

az alumíniumgyártás lépéseinek reakcióegyenleteit.Felhasználás

Fogalmi szint

főbb területei (pl. gépek, eszközök, kábel, szerkezeti elemek).

 

– Ionja

Fogalmi szint

színe, élettani hatása (Alzheimer-kór).

 

2.7.2.2 Ón és ólom

 

 

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, sűrűség, megmunkálhatóság.

oxidációs számaik.

 

Értse

a viselkedésüket szabad levegőn.

az ólom reakcióit oxidáló és nem oxidáló sa­vakkal.

– Egyéb

Fogalmi szint

savas ólomakkumulátor, ötvözőanyag, mérgező hatás.

 


2.7.3 A d-mező fé­mei

 

 

 

– Főbb jellemzőik

Fogalmi szint

 

sűrűség, EN, standardpotenciál.

 

Értse

 

többféle oxidációs állapotukat, az ionok színe és elektronszerkezete közti kapcsolatot, a kationok erős polarizáló hatásának következményeit (rosszul oldódó, színes vegyületek, komplexképzési hajlam).

2.7.3.1 Vas­cso­port (Fe, Co, Ni)

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

a vas vegyértékelektron-szerkezetét.

vegyértékelektron-szerkezetüket.

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a vas mechanikai tulajdonságai.

ferromágnesség.

 

Értse

 

a vas megmunkálhatósága és a rácstípus közti kapcsolatot.

 

Fogalmi szint

redoxi sajátság (EN, standardpotenciál), passzi­vá­ló­dás.

 

 

Értse

a viselkedésüket levegőn, a vas reakcióit nemfémek­kel, savakkal.

a nikkel és a kobalt reakcióit nemfé­mekkel, savakkal.

 

Tudjon értelmezni

egyszerű kísérleteket.

 

– Az ionok

Fogalmi szint

oxidációs számok, ionjaik színe (hidratált Fe2+, Fe3+)

a vasionok élettani szerepe (hem, citokrómok).

oxidációs számok, ionjaik színe (hidratált Ni2+, Co2+, vízmentes Co2+).

– Előfordulás

Fogalmi szint

vasércek.

 Előállítás

Értelmezze

az ipari vas- és acélgyártás legfontosabb lépéseit, ismerje a szükséges anyagokat és a termékeket.

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

öntöttvas és acél, szerkezeti anyag (Fe).

ötvözőanyag (Co, Ni).

2.7.3.2 Réz­cso­port (Cu, Ag, Au)

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

 

a vegyértékelektron-szerkezetüket.

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos és hő­vezetés.

 

 

Fogalmi szint

redoxi sajátságok (EN, standardpoten­ciál), visel­kedés levegőn.

 

 

Értse

a reakciójukat oxigénnel, a reakcióképességüket oxi­dáló és nem oxidáló savakkal.

az oxidáló és nem oxidáló savakkal végbemenő reakciók egyenleteit.

 

Tudjon értelmezni

egyszerű kísérleteket.

 

– Előfordulás

Fogalmi szint

 

elemi állapotban, illetve vegyületekben (szulfidos ércek).


Ionjaik

Fogalmi szint

oxidációs számok (Cu2+, Ag+), az ionok színe (Ag+, hidratált és vízmentes Cu2+).

oxidációs számok (Cu+).

 

Értse

 

a réz(II)- és az ezüstionok reakcióját NaOH-, illetve ammóniaoldattal.

– Élettani hatás

Fogalmi szint

biológiai jelentőségük, illetve mérgező hatásuk.

 


Felhasználás

Fogalmi szint

elemi állapotban: ékszerek, elektro­technika, képző­művészet, ötvözetek (sárgaréz, bronz);

vegyületeik: permetezés (rézgálic).

fényképészet (ezüst), analitikai kémia.

2.7.3.3 Cink

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

vegyértékelektron-szerkezetét, oxidációs számát.

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

nehézfém, redoxi sajátságok (EN, standardpoten­ciál).

amfotéria.

 

Értse

a viselkedését levegőn, a reakcióját nemfémekkel, savakkal.

a reakcióját tömény, oxidáló savakkal.

 

Tudjon értelmezni

egyszerű kísérleteket.

 

– Egyéb

Tudja értelmezni

az előfordulásával, előállításával, felhasználásával, élettani hatásával kapcsolatos információkat.

 

2.7.3.4 Higany

 

 

 

– Anyagszerkezet

Fogalmi szint

 

oxidációs száma

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

 

halmazállapot, sűrűség, standardpotenciál, redoxi sajátság, oxidjának bomlékonysága.

 

Értse

 

a viselkedését levegőn, a reakcióját kénnel, oxid­jának termikus bontását (egyenlettel), a reakcióját oxidáló és nem oxidáló hatású savakkal (reakcióegyen­le­tek­kel).

– Élettani hatás

Fogalmi szint

 

mérgező hatása elemi állapotban, illetve vegyü­letei­ben.

– Felhasználás

Fogalmi szint

 

elektrotechnika, hőmérők, katalizátor, amalgámok.

2.7.3.5 Egyéb

Tudja használni

a fémekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 

 

 

 

2.7.3.6 Egyéb

át­­me­netifém-vegyü­­letek

 

 

 

 

Kálium-per­man­ga­nát (hiper­man­gán, KMnO4)

 

 

 

 

– Tulajdonságai

Fogalmi szint

 

színe, halmazállapota, vízoldhatósága,

redoxi sajátsága, termikus bontása.

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

 

fertőtlenítés, oxidálószer.

– Egyéb

Tudja használni

 

a kálium-permanganátról tanultakat a mindennapi je­len­ségek, információk értelmezésében.

 

Vissza a kétszintű érettségihez

Vissza a nyitó oldalhoz