3. Szerves kémia

 

TÉMÁK

 

VIZSGASZINTEK

 

Középszint

Emelt szint

3.1 A szerves ve­gyületek álta­lá­nos jellemzői

 

 

 

Szerves anyag

Fogalmi szint

a szerves vegyületek külön tárgyalá­sának oka (vis vitalis elmélet, Wöhler), organogén elemek.

 

 

Értse

a szénatom molekulaképző sajátságait.

 

A szerves mo­le­ku­lák szerkezete

Fogalmi szint

konstitúció, konfiguráció, konformáció.

konformerek.

Értse

 

az etán és a ciklohexán konformációit, az ekvatoriális és az axiális ligan­dumokat.

 

Tudja

megszerkeszteni molekulák konstitú­ciós képletét.

 

Izoméria

– Az izoméria típusai

Fogalmi szint

az izoméria fogalma, konstitúciós izoméria, tér­izo­mé­ria (sztereoizoméria), geometriai (cisz-transz) izomerek.

optikai izoméria, kiralitás fogalma, enantiomerpár,

diasztereomer-pár.

 

Értse

a cisz-transz izomériát a but-2-én példáján.

a geometriai izoméria kialakulásának feltételét,

a kiralitáscentrum, illetve a kiralitás feltételét,

egy konkrét példán az enantiomer­pár, illetve a diasztereomer-pár fogalmát.

 

Tudja

felírni adott molekulaképletű vegyüle­tek konstitúciós izomerjeit.

felismerni a geometriai izomereket, felismerni a ki­ra­litáscentrumot a molekulában.


Homológ sor

Fogalmi szint

homológ sor fogalma.

 

 

Tudja meghatározni

 

az adott homológ sor összegképletét.

Funkciós csoport

Fogalmi szint

funkciós csoport fogalma, nevük, képletük.

 

 

Tudja felismerni

a tanult funkciós csoportokat a konstitúciós kép­letben.

 

A szerves vegyü­le­tek csoporto­sí­tá­sa

Fogalmi szint

csoportosítás funkciós csoport szerint, csoportosítás szénlánc szerint.

 

Tulajdon­ságok

Értse

az op.-ot, a fp.-ot és az oldhatóságot befo­lyá­soló tényezőket.

 

– Reakciótípusok

Fogalmi szint

a p-kötés szerepe, a funkciós csoportok szerepe,

szubsztitúció, addíció, polimerizáció, polikonden­zá­ció, elimináció.

 

 

Tudja felismerni

az egyenlet alapján, hogy a reakció melyik reakció­típusba tartozik.

 


3.2 Szénhidro­gének

 

 

 

3.2.1 Alkánok, cik­loalkánok (Paraffinok, cikloparaffinok)

 

 

 

Alkán, cikloalkán

(paraffin, ciklo­paraffin)

Fogalmi szint

Alkán és cikloalkán fogalma, általános összegképlet.

 

– Nevezéktan

Fogalmi szint

az első tíz normális láncú alkán neve, az első négy cikloalkán neve, alkilcsoportok (normális láncú, izo-propil) nevei, a szénatom rendűsége.

az első húsz normális láncú alkán neve, az alkilcsoportok rendűsége.

 

Értse

az elágazó alkánok (cikloalkánok) el­nevezésének ele­mi szabályait (leghosszabb szénlánc, sorszámozás).

 

 

Tudja elnevezni

az egyszerűbb elágazó láncú alkánokat.

az egyszerűbb gyűrűs, oldalláncot tartalmazó alkánokat.

– Izoméria

Értse

a konstitúciós izoméria lehetőségeit.

 

– Anyag­szer­ke­­zet

Értse

a tetraéderes szerkezetet a szénatom körül,

a polaritásukat, rácstípusukat.

 

– Tulaj­don­­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.

 

Értelmezze

az olvadás- és forráspont változását a homológ sorban.

az op. és fp. kapcsolatát a molekula térszerkezetével.

 

Tudja össze­hasonlítani

bármely két, normális láncú alkán fp.-ját.

az azonos szénatomszámú alkánizo­merek olvadás- és forráspontját; az alkán és cikloalkán fp., op.-ját.


Kémiai reakciók

Fogalmi szint

éghetőség, robbanékonyság, szubsztitúció halogé­nek­kel, hőbontás.

krakkolás.

 

Hasonlítsa össze

Értelmezze

reakciókészségüket a telítetlen vegyületekkel.

 

a reakciókészségüket, a metán klórozását, az etin és korom előállítását metánból.

 

 

a na­gyobb szénatomszámú szénhidro­gének krakkolását, a folyamat termé­keit.

 

Tudja

kísérlettel igazolni a reakciókészsé­güket,

felírni tökéletes égésük egyenletét,

felírni egyenlettel az egyszerűbb alká­nok klórozását.

felírni tökéletes égésük egyenletét általános képlettel is.

– Előfordulás

Fogalmi szint

földgáz, kőolaj, a kőolajfeldolgozás fontosabb frak­ciói, ólommentes benzin, kör­nye­zetvédelmi vonatkozások.

benzinreformálás.

 

Értelmezze

a kőolaj-feldolgozásának elvi alapjait, a frakciók összetételét, az oktánszámot.

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

energiahordozók, oldószerek, szerves vegyületek (szin­tézisgáz, acetilén, korom, halogénezett és oxi­géntartalmú szerves vegyületek) előállítása.

 

 

Értse

a szintézisgáz előállítását.

 

 


3.2.2 Alkének (olefinek)

 

 

 

Alkén (olefin)

Fogalmi szint

alkén, olefin fogalma, általános összegképlet.

 

– Nevezéktan

Fogalmi szint

a kettős kötés helye, mint új szabály az elnevezésnél,

vinilcsoport.

 

 

Tudja megadni

az egyszerűbb alkének szabályos nevét.

 

– Izoméria

Fogalmi szint

konstitúciós izoméria, geometriai izoméria.

 

 

Értse

az izomériát a butén példáján.

 

 

Tudja felismerni

 

a geometriai izomereket más olefinek esetében.

– Molekulaszer­kezet

Értelmezze

a térbeli alkatot az etén példáján,

az olefinek polaritását.

 

– Tulaj­don­­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.

 

Értse

az op. és fp. változását a homológ sorban.

az op. és fp. kapcsolatát a molekula térszerkezetével.


 

Fogalmi szint

kormozó égés levegőn, addíció (halogén-, hidrogén-halogenid, vízaddíció, telítés), polimerizáció, monomer és polimer, a termék elnevezése.

Markovnyikov-sza­bály.

 

Értelmezze

a reakciókészségüket, az etén példáján a brómos víz elszínte­lenítését (reakció­egyenletekkel, a folya­matok körülmé­nyeinek jelölésével), az etén és a propén poli­me­ri­zációját.

a kormozó égés okait.

 

Tudja

értelmezni az olefinekkel kapcsolatos egyszerű kém­csőkísérleteket, felírni tökéletes égésük egyenletét.

felírni tökéletes égésük egyenletét általánosan is,

jelölni az egyszerűbb alkének addíciós folyamatait (alkalmazni a Markovnyikov-szabályt), a termékek elne­vezésével, jelölni az egyszerűbb alkének poli­meri­­zációs folyamatait.

 

– Előállítás

Fogalmi szint

iparban kőolajból.

 

 

Értse

az etén laboratóriumi előállításának egyenletét.

az etén etanolból való előállításának kísérletét.


3.2.3 Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének

 

 

 

3.2.3.1 Diének

Fogalmi szint

dién fogalma.

általános összegképlet.

– Nevezéktan

Fogalmi szint

buta-1,3-dién, izoprén.

 

– Anyagszer­kezet

Fogalmi szint

a konjugált kettős kötés fogalma (delokalizáció).

 

 

Értse

 

az buta-1,3-dién téralkatát.

– Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

halmazállapot, szín (butadién, izoprén), addíció

 

 

Értse

a butadién [1,2] és [1,4]-addícióját brómmal,

a butadién és az izoprén [1,4]-polimerizációját.

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

műgumi

 

3.2.3.2 Termé­sze­tes poliének

Fogalmi szint

kaucsuk, gumi, ebonit, karotinoidok.

 

Értelmezze

 

a kaucsuk és a vulkanizált kaucsuk (gumi, ebonit) közötti szerkezeti különbséget, a karotinoidok színének molekulaszer­kezeti magyarázatát.


3.2.4 Alkinok

 

 

 

Alkin

Fogalmi szint

alkin fogalma.

általános összegképlet.

3.2.4.1 Etin (acetilén)

– Molekulaszer­kezet

 

 

Értse

 

 

téralkatát, kötésszögeit, kötés- és molekula­polari­tását.

 

– Fizikai tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság (vízben, ace­tonban).

 

 

Tudja értelmezni

az acetilén fizikai tulajdonságait demonstráló egy­szerű kísérleteket.

 

 

Fogalmi szint

robbanékonyság, égés, addíció.

 

Értse, értelmezze

a reakciókészségét, kormozó égésének okát, a tö­ké­letes égését (egyenlettel), hidrogén-, HCl-, bróm-, vízaddícióját és körülményeit.

savi sajátságát, a sóképzését nát­ri­um­mal.

 

Tudja értelmezni

az acetilén kémiai tulajdonságait demonstráló egy­sze­rű kísérleteket.

 

– Előállítás

Fogalmi szint

iparban metánból, laboratóriumban kalcium-karbid­ból (kísérlet, reakcióegyenlet).

 

– Felhasználás

Tudja értelmezni

felhasználásával, jelentőségével kapcsolatos információkat.

 


3.2.5 Aromás szénhidrogének

 

 

 

Fogalmi szint

aromás vegyület.

 

– Nevezéktan

Fogalmi szint

 

arilcsoportok (fenil, benzil), orto, meta, para helyzet.

 

Tudja

 

a benzol egyszerű származékainak elnevezését.

3.2.5.1 Benzol

– Molekulaszer­ke­zet

Fogalmi szint

hat delokalizált p-elektron.

 

Értelmezze

a térszerkezetét, polaritását.

az aromás jelleg energiaviszonyait.

Tudja össze­hasonlítani

 

a kötési energiát és a kötéstávolságot más szénhid­rogénekhez viszonyítva.

– Tulajdon­sá­gok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.

 

 

Fogalmi szint

kormozó égés, szubsztitúció.

 

Értse

a reakciókészségét, a halogén-szubsztitúcióját, nitrálását (a reakciók körülményeivel).

a kormozó égés magyarázatát.

– Előállítás

Fogalmi szint

 

aromatizációval (benzinreformálás).

– Élettani hatás

Fogalmi szint

rákkeltő hatás.

 

3.2.5.2 Toluol, sztirol

Fogalmi szint

képletük, halmazállapotuk.

 

Értse

 

a sztirol polimerizációját.

– Felhasználás

Fogalmi szint

oldószer (toluol: benzol helyett is), műanyag (poli-sztirol: PS), származékaik: robbanószerek (pl. TNT).

 

3.2.5.3 Naftalin

 

 

 

– Molekulaszer­kezet

Fogalmi szint

 

10 delokalizált pi-elektron.

Értelmezze

 

az aromás jelleget és hasonlítsa össze a benzoléval.

– Tulaj­don­sá­gok

Fogalmi szint

 

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság, szublimáció.

Értse

 

az op. és az oldhatóság anyagszerkezeti magyará­zatát.

 

Fogalmi szint

 

szubsztitúció.

Értse

 

a halogén-szubsztitúcióját és körülmé­nyeit.

– Felhasználás

Fogalmi szint

 

molyriasztó, műanyagok, festékek alapanyaga.

3.2.5.4 Egyéb

Tudja használni

a szénhidrogénekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

3.3 Halogéntar­tal­mú szénhidro­gének

 

 

 

Elnevezés

Fogalmi szint

alkil-halogenid, szabályos elnevezés.

rendűség.

 

Tudja

a tanult szénhidrogénekből származta­tott vegyületek elnevezését.

 

Anyagszer­kezet

Értse

polaritásukat.

 

 

Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

a tanult vegyületek halmazállapota, oldékonysága.

 

Értse

 

a molekula tömegének és polari­tásának kapcsolatát a fizikai tulaj­donságokkal.

 

Tudja össze­hasonlítani

 

az op.-ot, a fp.-ot, az oldhatóságot az azonos szén­atom­­számú szénhidrogé­nekével.

Kémiai reakciók

Fogalmi szint

polimerizáció (vinil-klorid).

szubsztitúció, elimináció, Zajcev-szabály.

 

Értelmezze

 

a Zajcev-szabályt; az elimináció és a szubsztitúció kapcsolatát az alkalmazott körülmé­nyekkel.

 

Tudja elemezni

 

egyszerűbb alkil-halogenidek szubsztitúciós és eliminációs reakcióit.

 

Tudja

 

különböző alkil-halogenidek előállítási módjait.

Felhasználás

Fogalmi szint

oldószer (kloroform, szén-tetra­klo­rid), hajtógáz, hűtőfolyadék (freon-12), tűzoltószer (szén-tetraklorid), mű­anyag (tetra-fluor-eténből teflon, vinil-kloridból PVC).

 

Környezetvé­del­mi vonatko­zások

Fogalmi szint

mérgező hatás, ózonlyuk, savas eső.

 

Egyéb

Tudja használni

a halogénezett szénhidrégekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

3.4 Oxigéntar­tal­mú szerves ve­gyü­letek

 

 

 

Egyszerű funk­ciós csoportok

Fogalmi szint

hidroxil-, éter-, oxocsoport (karbonil­csoport).

 

Tudja

felismerni a funkciós csoportokat a konstitú­ciós képletben.

 

Összetett funk­ciós csoportok és származtatásuk

Fogalmi szint

karboxil-, észtercsoport.

 

Tudja felismerni

a funkciós csoportokat a konstitú­ciós képletben.

 

 

Vegyületcsopor­tok

Fogalmi szint

alkohol, fenol, éter, aldehid, keton, észter és karbon­sav.

 

 

Tudja

csoportba sorolni az adott konstitúciójú vegyületeket.

 


3.4.1 Hidroxi­ve­gyü­letek

 

 

 

3.4.1.1 Alkoholok

Fogalmi szint

alkohol fogalma.

 

 

Értse

a metanol, az etanol, a glikol és a glicerin értékűségét, rendűségét,

az egyértékű, telített, nyílt láncú alkoholok általános képletét.

 

 

Tudja megállapítani

a tanult vegyületek rendűségét, értékűségét.

a rendűséget és értékűséget ismeretlen vegyüle­tekben.

– Nevezéktan

Fogalmi szint

az elnevezés szabályai (alkil-alko­hol, szabályos név), triviális nevek (faszesz, borszesz, glikol, glicerin).

 

 

Tudja

az egyszerűbb alkoholok elnevezését, a név alapján a konstitúció felírását.

 

– Anyagszer­kezet

Értse

a polaritásukat.

 

– Tulaj­don­­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, sűrűség, halmazállapot, oldhatóság (a tanult vegyületek esetében).

 

 

Értse

a hidroxil-csoport és a szénlánc szerepét az op., a fp. és az oldhatóság meghatározásában.

 

 

Tudja

viszonyítani a különböző alkoholok op-ját, fp-ját a megfelelő moláris tömegű alkánokéhoz.

becsülni különböző alkoholok fp- és op.-viszonyait, oldhatóságát.


Kémiai reakciók

Fogalmi szint

sav–bázis sajátság, reakció nátriummal, reakció szerves és szervetlen savakkal (észterképzés), éter­képzés, vízelimináció, égés, a primer és a szekunder alkoholok oxidációja.

 

 

 

Értse

az etanol oldatának kémhatását, az alkoholok reak­cióit az etanol példáján, az etanol és a propán-2-ol oxidációját.

 

 

Tudja

értelmezni az alkoholok oldhatóságával, kémiai tulaj­donságaival kapcsolatos egyszerű kémcső­kísérle­teket.

értelmezni az alkoholok kémiai reakci­óit a megadott ve­gyületek esetében, a reak­ciók jelölé­sét általánosan is.

– Előfordulás

Fogalmi szint

észterekben, kötötten.

 

– Élettani hatás

Fogalmi szint

az etanol, a metanol mérgező hatása.

a glikol mérgező hatása.

– Előállítás

Fogalmi szint

a metanol (szintézisgázból),

etanol (eténből, illetve erjesztéssel).

 

 

Értse, ismerje

az előállítási egyenleteket.

 


– Felhasználás

Tudja értelmezni

az előfordulásukkal, előállításukkal, felhaszná­lásukkal, és tudománytörténeti vonatko­zásaikkal (Alfred Nobel) kapcsolatos információkat.

 

 

Értelmezze

 

a felhasználással kapcsolatos tulajdonságokat.

3.4.1.2 Fenolok

Fogalmi szint

fenolok fogalma.

 

3.4.1.2.1 Fenol

Fogalmi szint

karbolsav.

 

– Anyagszer­kezet

Értse

polaritását, hidrogénkötésre való hajlamát.

a téralkatát.

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

halmazállapot, szín, szag, oldhatóság.

 

– Kémiai reakciók

Fogalmi szint

sav–bázis sajátság, sóképzés.

 

Értelmezze

a reakcióját vízzel, nátrium-hidroxiddal (a termékek elnevezésével).

a savi erősségét az etanolhoz és a szénsavhoz viszonyítva, az oxidációval szembeni érzékenységét.

– Élettani hatás

Fogalmi szint

baktériumölő, mérgező.

 


Felhasználás

Fogalmi szint

fertőtlenítő szer, műanyaggyártás.

 


3.4.2 Éterek

 

 

 

– Nevezéktan

Fogalmi szint

csoportnevek + éter.

 

 

Tudja elnevezni

 

az egyszerűbb étereket.

– Anyagszer­kezet

Értse

 

a polaritásukat.

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

oldhatóság, szag, halmazállapot a dietil-éter példáján.

 

 

 

 

Értelmezze

az op.-ot, a fp.-ot, az oldhatóságot a dietil-éter példáján.

 

 

Tudja viszo­nyítani

 

az op.-ot, a fp.-ot, az oldhatóságot a megfelelő moláris tömegű alkoholoké­hoz, alkánokéhoz.

 

Fogalmi szint

a dietil-éter gyúlékonysága.

savas hidrolízis.

– Előállítás

Fogalmi szint

szimmetrikus étereké.

vegyes étereké.

 

Értse

a dietil-éter előállítását etanolból, a reakció körül­ményeit.

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

a dietil-éter felhasználása.

 


3.4.3 Oxovegyü­letek

 

 

 

– Csoportosítás

Fogalmi szint

aldehidek (formilcsoport), ketonok (ketocsoport).

 

– Nevezéktan

Fogalmi szint

szabályos név (alkanal, alkanon, csoportnevek + ke­ton), triviális név (formaldehid, acetaldehid, aceton).

triviális név (benzaldehid, akrolein).

 

Tudja

a tanult triviális nevek szabályos elnevezésének megadását.

az egyszerűbb oxovegyületek elneve­zését.

– Anyagszer­kezet

Értse

az oxocsoport polaritását.

 

– Tulajdon­sá­gok

Fogalmi szint

halmazállapot, oldhatóság a tanult vegyületek esetében.

 

 

Tudja viszonyítani

 

op.-ot, fp.-ot, oldhatóságot az azonos szénatomszámú alkoholokéhoz és éterekéhez.

– Kémiai reakciók

Fogalmi szint

redukciójuk alkohollá, oxidációjuk.

addíció.

 

Értse

a formaldehid, az acetaldehid és az aceton redukcióját, az oxidál­ha­tóságuk közötti különbségeket (ezüsttükörpróba, Fehling-reakció).

a paraformaldehid keletkezését.

 

Tudja

értelmezni az oxovegyületekkel kapcsolatos  egy­szerű kísérleteket,

felírni a redoxi sajátságokkal kapcsolatos egyenleteket az acetaldehid és az aceton példáján

értelmezni az egyszerű oxovegyületek redoxi átalakítását,

felírni az aldehidek ezüsttükörpróbájának és Fehling-reakciójának egyenletét (általánosan is).

– Előállítás

Fogalmi szint

formaldehid (metanolból).

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

formaldehid (tartósítás, műanyagipar), aceton (oldó­szer).

 

 

Értse

 

a formalin összetételét.

– Élettani hatás

Fogalmi szint

formaldehid (sejtméreg, baktériumölő hatás),

aceton (cukorbetegség, alkoholizmus).

 

3.4.4 Karbon­sa­vak

 

 

 

– Csoportosítás

Fogalmi szint

csoportosítás értékűség és szénlánc szerint, a telített, nyílt szénláncú monokarbon­savak általános képlete.

 

 

Tudja

a tanult karbonsavakat csoportba sorolni.

 

– Nevezéktan

Fogalmi szint

szabályos név, triviális név (hangyasav, ecetsav, palmitinsav, sztearinsav, oxálsav, olajsav, ben­zoesav), karboxilcsoport, acilcsoport, savmaradék, a han­gyasav és az ecetsav acilcsoportjának, illetve sav­maradékának neve.

triviális név (vajsav),

 

Tudja

 

az egyszerűbb molekulák acilcsoport­jának és sav­maradékának elnevezését,

a szabályos név megadását az adott képlet alapján.

– Anyagszer­kezet

Értse

a karboxilcsoport polaritását.

a karbonsavak dimerizációját.

– Tulaj­don­­ságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.

 

Értse

a hidrogénkötés és a szénlánc szerepét az op., a fp., illetve az oldhatóság meghatározásában.

 

 

Tudja viszonyítani

 

az op.-ot, a fp.-ot, az oldhatóságot a megfelelő moláris tömegű alkoholokéhoz és észterekéhez.

Kémiai reakciók

Fogalmi szint

sav–bázis jelleg, észterképződés

a hangyasav redukáló sajátsága, redukció primer alkohollá

 

Értse

az ecetsav reakcióját nátriummal, nátrium-hidroxid­dal, nátrium-hidrogén-karbonáttal, az ecetsavnak a fenolhoz, illetve a hidrogén-kloridhoz viszonyított savi erősségét, az etanol és ecetsav egyensúlyi reakcióját.

a savi erősség változását a homológ sorban,

a hangyasav ezüsttükörpróbájának egyenletét,

a hangyasav reakcióját brómos vízzel.

 

Tudja

értelmezni a karbonsavakkal kapcsolatos egyszerű kísérleteket.

felírni a karbonsavak sóképzésének egyenleteit,

felírni a karbonsavak alkoholokkal való észteresítési reakcióját.

– Előállítás

Értse

az ecetsav előállításának folyamatait.

 


– Egyéb

Tudja értelmezni

az előfordulásukkal, felhasználásukkal, és tudomány-történeti vonatkozásaikkal kapcsolatos információkat.

 

3.4.4.1 Egyéb funkciós csopor-tot tartalmazó karbonsavak

Fogalmi szint

tejsav, borkősav, szalicilsav, cit­rom­sav, piroszőlősav, Szent-Györgyi Albert.

 

Tudja alkalmazni

az előfordulásukkal, felhasználásukkal, és tudomány-történeti vonatkozásaikkal kapcsolatos információkat.

 

3.4.4.3 A karbon­savak sói

Fogalmi szint

elnevezésük, halmazállapotuk.

 

– Felhasználás

Értse

a szappan tisztító hatását.

 

3.4.5 Észterek

 

 

 

– Csoportosítás

Fogalmi szint

csoportosítás az alkohollal kapcsolódó sav típusa szerint.

 

3.4.5.1
Karbon­sav-észterek

 

 

 

– Nevezéktan

Tudja

az egyszerűbb formiátok, acetátok elnevezését.

az egyszerűbb karbonsav-észterek elnevezését.

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

halmazállapot, szag, oldhatóság  (viaszok és gyü­mölcs­észterek).

 

 

Tudja viszonyítani

 

az op.-ot, a fp.-ot, oldhatóságot az azonos moláris tömegű karbonsavaké­hoz, az oxovegyületekéhez.

– Kémiai reakció

Fogalmi szint

lúgos hidrolízis.

 

 

Értse

az etil-acetát hidrolízisét.

 

 

Tudja

értelmezni a karbonsav-észterekkel kapcsolatos egyszerű kísérleteket.

felírni az egyszerűbb karbonsav-észterek hidrolízisét.

– Előállítás

Fogalmi szint

savból és alkoholból.

 

– Felhasználás

Tudja értelmezni

az előfordulásukkal, felhasználásukkal kapcsolatos információkat.

 


– Zsírok, olajok (gliceridek)

Fogalmi szint

zsír és olaj fogalma, általános szerkezet, halmaz­álla­pot, oldhatóság, hidrolízisük, biológiai jelentőségük.

 

 

Értelmezze

a zsírok, olajok lúgos hidrolízisét (elszappanosítás),

a telítetlenség kimutatását.

a zsírok és olajok eltérő halmazál­lapotát.

 

Tudja felírni

 

tetszőleges glicerid lúgos hidrolízisének egyenletét.

3.4.5.2 Szervet­len­sav-észterek

Fogalmi szint

nitroglicerin (robbanóanyag, gyógy­szer), foszfát­ész­terek (biológiai szerep), szulfátészterek (mosószer).

 

3.4.5.3 Egyéb

Tudja használni

az oxigéntartalmú szerves vegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 


 

TÉMÁK

 

VIZSGASZINTEK

 

Középszint

Emelt szint

3.5 Nitrogén­tar­talmú szerves ve­gyületek

 

 

 

3.5.1 Aminok

Fogalmi szint

funkciós csoportjuk.

 

– Csoportosítás

Fogalmi szint

 

értékűség, rendűség, az egyértékű, nyílt láncú alkil-aminok homológ sorának általános képlete.

 

Tudja

 

felismerni az értékűséget, a rendűséget.

– Elnevezés

Fogalmi szint

az elnevezés szabályai.

triviális név (anilin).

 

Tudja

a C1 –C3 aminok elnevezését.

az egyszerűbb aminok elnevezését és csoportba so­rolását a képlet alapján, a név alapján a képlet felírását.


– Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

 

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.

Értelmezze

 

az op., a fp.és az oldhatóság halmaz­szerkezeti okait,

az anilin oldhatóságát.

 

Tudja össze­hason­lítani

 

az izomer aminok (primer, szekunder, tercier) fp.-ját,

a fp.-ot a megfelelő moláris tömegű alkánokéval.

Kémiai reakciók

Fogalmi szint

sav–bázis sajátság.

amidképzés.

Értse

a metil-amin reakcióját vízzel, hidrogén-kloriddal, a keletkezett só elnevezését.

 

 

Tudja értelmezni

 

az alkil- és aril-aminok reakcióját vízzel és hidrogén-kloriddal.

3.5.2 Aminosavak

Fogalmi szint

aminosav fogalma.

 

– Példák

Fogalmi szint

glicin.

 

– Csoportosítás

Fogalmi szint

csoportosítás az oldalláncok fajtái szerint.

 


– Szerkezet

Fogalmi szint

az a-aminosav általános szerkezete.

kiralitásuk,

a természetes eredetű aminosavak konfigurációja.

 

Értelmezze

az ikerionos szerkezetüket a glicin példáján.

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

halmazállapotuk.

 

 

Értse

a glicin op.-jának magyarázatát.

 

 

Fogalmi szint

amfotéria.

 

Értelmezze

a glicin sósavval, nátrium-hidroxiddal való reakcióját.

 

 

Tudja megbe­csülni

 

a természetes eredetű aminosavak polaritását, sav-bázis tulajdon­ságát képlet alapján.

– Előfordulás

Fogalmi szint

a fehérjékben, kötötten.

 

3.5.3 Savamidok

Fogalmi szint

funkciós csoport.

 

– Elnevezés

Fogalmi szint

az elnevezés szabályai,

triviális nevek (formamid, acetamid, karbamid).

 

 

Tudja

 

elnevezni az egyszerűbb amidokat.


– Anyagszer­kezet

Fogalmi szint

delokalizált pi-elektronrendszer.

 

Értse

a polaritásukat, a síkalkatú s-vázat.

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

halmazállapot.

oldhatóság.

Értse

az op. halmazszerkezeti magyarázatát.

 

Tudja viszonyítani

 

a hidrogénkötés erősségét a megfelelő moláris tömegű karbonsavakhoz.

– Kémiai reakciók

Fogalmi szint

 

savas hidrolízis, sav-bázis tulajdonság.

3.5.4 Nitrogén­tar­talmú hetero­cik­lusos vegyületek

 

 

 

3.5.4.1 Piridin

Fogalmi szint

konstitúció, aromás rendszer.

 

 

Értse

a polaritását.

 


– Tulajdon­sá­gok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.

 

Értelmezze

 

az op.-ját és az oldhatóságát.


 

Fogalmi szint

sav–bázis sajátság.

szubsztitúciós hajlam.

Értse

a reakcióját vízzel és hidrogén-kloriddal.

a halogén-szubsztitúcióját, a folyamat körülményeit,

a benzolhoz viszonyított szubsztitúciós hajlamát.

– Jelentőség

Fogalmi szint

vitamin, enzim, gyógyszer tartalmazza.

 

– Felhasználás

Fogalmi szint

alkohol denaturálására.

 

3.5.4.2 Pirimidin

Fogalmi szint

konstitúció, aromás rendszer.

 

 

Értse

a polaritását.

 

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

 

halmazállapot, oldhatóság, sav–bázis sajátság.

Értelmezze

 

az oldhatóságát.

– Jelentőség

Fogalmi szint

a pirimidinszármazékok nukleotidalko­tók.

 

3.5.4.3 Pirrol

Fogalmi szint

konstitúció, aromás rendszer.

 

 

Értse

 

a polaritását.

– Tulajdon­ság

Fogalmi szint

 

halmazállapot, oldhatóság, sav-bázis sajátság, szubsztitúciós hajlam.

Értse, értelmezze

 

az oldhatóságát, olvadáspontját piridinéhez viszonyítva,

a szubsztitúcióját brómmal, a reakció körülményeit,

a szubsztitúciós készségét a benzoléhoz viszonyítva.

– Jelentőség

Fogalmi szint

porfinváz (klorofill, hemoglobin).

 

3.5.4.4 Imidazol

Fogalmi szint

konstitúció, aromás rendszer.

 

 

Értse

 

a polaritását.

– Tulajdon­sá­gok

Fogalmi szint

amfotéria.

halmazállapot, oldhatóság.

 

Értelmezze

amfoter sajátságát.

az oldhatóságát és az op.-ját,  az op. pirroléhoz  vi­szo­nyított értékét,

reakcióját savval, bázissal.

– Jelentőség

Fogalmi szint

fehérjealkotó (protonátvivő szerep).

 

3.5.4.5 Purin

Fogalmi szint

konstitúció, aromás rendszer.

 

– Jelentőség

Fogalmi szint

a purinszármazékok nukleotidalkotók.

 

3.5.5 Gyógy­sze­rek, drogok, ható­anyagok

Fogalmi szint

élettani, pszichikai hatásuk.

 

3.5.6 Egyéb

Tudja használni

a nitrogéntartalmú szerves vegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk (pl. a szenve-dély­betegségek) értelmezésében.

 

3.6 Szénhidrátok

 

 

 

Csoportosítás

Fogalmi szint

mono-, di- és poliszacharidok.

 

3.6.1 Mono­szacha­ridok

 

 

 

– Összegképlet

Fogalmi szint

CnH2nOn (3 n 7).

 

– Funkciós csoportok

Fogalmi szint

polihidroxi-oxovegyületek, gyűrűs formában éter­csoport.

 

 

Tudjon felismerni

monoszacharidot megadott konstitúció alapján.

 

– Csoportosítás

Fogalmi szint

csoportosítás oxocsoport szerint, csoportosítás szén­atomszám szerint.

 

– Molekula­szer­ke­zet

Fogalmi szint

nyílt láncú és gyűrűs konstitúció, glikozidos hidroxilcsoport.

 

 

Értse

a gyűrűvé záródást.

 

– Izoméria

Fogalmi szint

 

D- és L-konfiguráció.

 

Tudja megálla­pítani

 

a királis szénatomok és az izomerek számát.

– Tulaj­don­sá­gok

Fogalmi szint

halmazállapot, íz, vízoldhatóság.

 

 

Értse

az op., az oldhatóság anyagszerkezeti magyarázatát.

 

 

Fogalmi szint

az aldózok redukáló hatása,

a ketózok átizomerizálódása,

karamellizálódás és elszenesítés.

észteresítés.

 

Tudja

értelmezni a monoszacharidokkal kapcsolatos egyszerű kémcsőkísérle­teket.

a Fehling- és ezüsttükör-próba egyenletét általánosan is.

3.6.1.1 Glicerin­aldehid

Fogalmi szint

összegképlete, konstitúciója, jelentősége a szénhidrátok lebontásában és szintézisében.

 

Értse

 

az enantiomerpárt.

3.6.1.2  1,3-dihid­roxi-aceton

Fogalmi szint

 

összegképlete, konstitúciója, jelentősége a szénhidrátok lebontásában és szintézisében.

3.6.1.3 Ribóz és 2-dezoxi-ribóz

Fogalmi szint

összegképletük, a nukleotidok építőkövei.

 

 

Értse

a nyílt láncú és gyűrűs konstitúciójukat.

a D-konfigurációját, jelölését.

3.6.1.3 Glükóz (szőlőcukor)

Fogalmi szint

összegképlet.

 

– Molekula­szer­ke­zet

Értse

a molekula nyílt láncú és gyűrűs konstitúcióját.

a D-konfigurációját, jelölését; a szék-konformációját,

az izomerizációját vizes oldatban; a-, b-anomereket és stabilitásukat.

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, íz, halmazállapot, oldhatóság.

 

Értelmezze

a fizikai tulajdonságait.

 

Értse, értelmezze

az ezüsttükörpróbát (reakcióegyenlettel is), a Fehling-próbáját.

a Fehling-próba reakcióegyenletét.

– Előfordulás, je­len­tő­ség

Fogalmi szint

vércukorszint (1 g/dm3), kötött állapotban a leg­el­ter­jedtebb szénvegyület.

 

3.6.1.4 Fruktóz (gyümölcscukor)

Fogalmi szint

összegképlet, előfordulás gyümölcsök nedvében, kötötten a répacukorban.

 

 

Értse

a nyílt láncú és gyűrűs konstitúcióját, az izomeri­zá­cióját szőlőcukorrá.

D-konfigurációját, jelölését.

3.6.2 Diszacha­ridok

 

 

 

– Származtatásuk

Fogalmi szint

monoszacharidokból, összegképletük.

 

 

Tudja felírni

 

a konstitúciós képletüket, a hidrolízisüket egyenlettel.

– Tulajdon­ságok

Fogalmi szint

szín, halmazállapot, oldhatóság.

 

Értse

a halmazállapot és vízoldhatóság magyarázatát,

 

 

 

a redukáló sajátság feltételét.

 

 

Tudjon értel­mezni

egyszerű kémcsőkísérleteket.

 

3.6.2.1 Maltóz

Fogalmi szint

összegképlete, alkotórészei, konstitúció, halmazállapot, íz, oldhatóság, redukáló hatás, előfordulás szabadon, illetve kötött állapotban (keményítő).

konfiguráció, jelölése, konformáció.

3.6.2.2 Cellobióz

Fogalmi szint

összegképlete, alkotórészei, konstitúció, halmazállapot, íz, oldhatóság, redukáló hatás, előfordulás kötött állapotban (cellulóz)

konfiguráció, jelölése, konformáció.

3.6.2.3 Szacharóz (répacukor, nád­cukor)

Fogalmi szint

összegképlete, alkotórészei.

 

– Szer­kezet

Fogalmi szint

konstitúció.

konfiguráció, jelölése, konformáció.

– Tulajdonságai

Fogalmi szint

halmazállapot, íz, oldhatóság, nem redukáló.

 

 

Értse

a redukáló hatás hiányának magyaráza­tát.

 

– Jelen­tőség

Fogalmi szint

táplálék, növények.

 

 

3.6.3 Poliszacha­ridok

Fogalmi szint

általános képletük, származtatásuk.

 

 

Tudjon

 

felis­merni poliszacharidot konstitúciós képlete alapján.


– Tulaj­don­ságok

Fogalmi szint

nem redukálók.

 

Értse

a redukáló hatás hiányának magyaráza­tát.

 

– Hidrolízisük

Fogalmi szint

enzimes és savas.

 

 

Értelmezze

a hidrolízis termékeit.

 

 

Tudja felírni

 

a hidrolízisük egyenletét.

3.6.3.1 Cellulóz

Fogalmi szint

alkotórészei, számuk nagyságrendje, lánckonformá­ció, halmazállapot, oldhatóság, szerepe (vázpoli­szacharid), felhasználás (textil- és papíripar).

 

 

Értse

 

az oldhatóság szerkezeti magyaráza­tát.

3.6.3.2 Kemé­nyí­tő

Fogalmi szint

alkotórészei, számuk nagyságrendje, amilóz, amilo­pektin, lánckonformáció, halmazállapot, oldhatóság, élettani szerep (tartaléktápanyag), felhasználás (textil- és élelmiszeripar, ragasztógyártás).

 

 

Értse

a kimutatását jóddal.

az oldhatóság szerkezeti magyarázatát, a kimutatás szerkezeti magyarázatát.

Egyéb

Tudja használni

a szénhidrátokról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

3.7 Fehérjék

 

 

 

Építőelemek

Fogalmi szint

a-aminosavak.

a-L-aminosavak.

Konstitúció

Fogalmi szint

peptidkötés (Emil Fischer),

primer struktúra (aminosav-szekvencia, Sanger).

 

 

Értse

a dipeptid származtatását, a polipeptidlánc általános szerkezetének jelölé­sét.

 

Térszerkezet

Fogalmi szint

szekunder struktúra: b-redő (fibroin),

a-hélix (keratin); tercier struktúra; fibrilláris és globuláris fehérjék.

kvaterner struktúra.

 

Értelmezze

 

a b-konformációt és az a-hélixet, a kölcsönhatásokat a polipeptidlánc amidcsoportja, ill. oldalláncai között
(a másodlagos, a harmadlagos és a ne­gyedleges szerkezet esetén).

Kimutatás, reak­ciók

Fogalmi szint

biuretpróba, xantoprotein-reakció,

reverzibilis és irreverzibilis koaguláció.

 

 

Értelmezze

a kicsapódási reakciókat.

a kimutatási reakciókat.

 

Tudja

értelmezni a fehérjékkel kapcsolatos egyszerű kémcső­kísér­le­teket.

 

Jelentőség

Fogalmi szint

szerkezeti anyagok, enzimek, hormo­nok, immun­anyagok, transzportmole­kulák, mozgásért felelős fonalak, ener­giahordozók (végső energiatartalék).

 

Egyéb

Tudja használni

a fehérjékről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 


3.8 Nuklein­savak

 

 

 

Építőelemek

Fogalmi szint

hidrolízisük termékei.

 

Konstitúció

Fogalmi szint

a nukleotid szerkezete, a polinukleotidlánc kiala­ku­lása.

 

 

Értse

az alkotórészek kapcsolódását egy nukleotidban (Sanger), a polinukleotidlánc sematikus jelölését.

 

DNS, RNS

Fogalmi szint

eltérés az alkotóelemek összetételében, a purin- és a pirimidinbázisok neve; eltérés a polinukleotidláncok számában, konformációjában; hidrogénkötések a lánc­ban és a láncok között; különbség a biokémiai jelentőségben.

 

A DNS kettős hélixe

Fogalmi szint

összefüggés a bázisok számában, komplementer fo­galma, Watson és Crick.

 

 

Tudja megálla­pítani

a komplementerlánc bázissorrendjét.

 

Egyéb

Tudja használni

a nukleinsavakról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk (pl. a mutációk, a mutagén hatások) értelmezésében.

 

3.9 Műanyagok

 

 

 

Csoportosítás

Fogalmi szint

eredet szerint (természetes, szintetikus, illetve szer­ves vagy szervetlen láncú), feldolgozás szerint (termoplasztikus, termoreaktív).

 


3.9.1 Természetes alapú műanyagok

Fogalmi szint

gumi, ebonit.

 

3.9.2 Szinteti­ku­san előállított mű­anyagok

Fogalmi szint

csoportosítás az előállítás módja szerint (polimeri­zá­ciós, polikondenzációs).

 

3.9.2.1 Polimeri­zá­ciós műanya­gok

Fogalmi szint

polietilén, polipropilén, teflon, PVC, polisztirol, műgumi, felhasználásuk.

plexi és felhasználásuk.

 

Tudja felírni

 

a polimerizáció egyenletét adott monomer esetén.

3.9.2.2 Polikon­den­­zációs mű­anya­­­gok

Fogalmi szint

szilikonok, fenoplasztok (bakelit), alapegységeik, fel­használásuk.

aminoplasztok, poliészterek (terilén), poliamidok (nejlon), alapegységeik, felhasználásuk.

3.9.2.3 Környe­zet­­védelmi szem­pontok

Fogalmi szint

savas eső, hulladékfelhalmozódás, hulladékégetés és újrahasznosítás, allergia.

 

3.9.2.4. Egyéb

Tudja használni

a műanyagokról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

3.10 Energia­gaz­dál­­kodás

 

 

 

 Hagyományos energiaforrások

Fogalmi szint

kőszén, kőolaj, földgáz.

 

Értse

az egyes energiaforrások használatának előnyeit és hátrányait.

 

Megújuló ener­gia­­­források

Tudja értelmezni

leírás alapján az adott energiaforrás (pl. nap-, szél-, víz- és geotermikus energia, biogáz) alkalmazását, előnyeit és hátrányait.

 

Alternatív ener­gia­források

Tudja értelmezni

leírás alapján az adott energiaforrás (pl. tüzelőanyag cella) alkalmazását, előnyeit és hátrányait.

 

Egyéb

Tudja használni

az energiagazdálkodásról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 

Vissza a kétszintű érettségihez

Vissza a nyitó oldalhoz