4. Kémiai számítások

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINTEK

 

Középszint

Emelt szint

4.1 Az anyag­mennyiség

Fogalmi szint

relatív atomtömeg, jele; relatív molekulatömeg, jele; anyag­mennyi­ség, jele, mértékegysége; mo­láris tö­meg, jele, mértékegysége; Avogadro-állandó, jele, értéke; sűrűség, jele, mértékegysége.

 

 

Értse

a moláris atomtömeg kapcsolatát a re­la­tív atom- és molekula­tömeggel,

a következő összefüggéseket:

,             ,

.

 

 

Tudja

kiszámítani a relatív molekulatömeget a relatív atom­tömegekből a képlet isme­re­tében,

megál­lapítani és jelölni az anyagok mo­láris tömegét,

alkalmazni a tömeg, a részecskeszám, a tér­fogat és az anyagmennyiség közti össze­függéseket.

kiszámítani a relatív atomtömeget  az izo­tó­pok relatív atomtömegéből és előfordulási arányából.

4.2 Gázok

Fogalmi szint

Avogadro törvénye, gázok moláris térfogata; a mo­láris gáztérfogat jele, mértékegy­sége, értéke standard nyomáson, 0 °C-on és 25 °C-on; gázok sűrűsége; gá­zok relatív sűrűsége.

ideális gázok állapotegyenlete

 

Értse

a következő összefüggéseket:

,                ,

.

a következő összefüggést:

pV = nRT.

 

Tudja alkal­mazni

Avogadro törvényét, a gázok térfo­ga­tá­val, sűrű­ségé­vel és relatív sűrű­sé­gé­vel kapcsolatos fenti összefüg­gé­se­ket a kémiai számításokban.

az ideális gázok állapotegyenletét a ké­miai számí­tá­sok­ban.


4.3 Oldatok, ele­gyek, keverékek

 

 

 

Oldatok, elegyek, keverékek össze­tétele

Fogalmi szint

tömegszázalék, térfogatszázalék, anyag­mennyi­ség­százalék (mólszázalék); anyag­mennyiség-koncent­rá­ció, jele, mér­tékegysége; az oldhatóság megadása tömeg%-ban és 100 g oldószerre vonatkoztatva.

tömegtört, térfogattört, anyag­mennyi­ség­tört (mól­tört), tömegkoncentráció, jele, mértékegy­sége

 

Értse

a következő összefüggéseket:

,

,

,

.

a következő összefüggéseket:

,

,

,

.

 

Tudja alkal­mazni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja

a tömegszázalékkal kapcsolatos össze­füg­gést a fo­lya­dékelegyek és por­ke­ve­rékek összetételével kap­cso­lat­ban;

a térfogatszázalékkal kapcsolatos össze­­füg­gést a gázelegyek összetételével kap­csolat­ban;

az anyag­mennyiség-százalékkal kap­cso­la­tos össze­függést (és kapcsolatát a tér­fo­gatszázalékkal) a gáz­elegyek össze­té­telével kapcsolatban;

az anyag­mennyiség-koncent­rációval kap­cso­latos össze­függést az oldatok ké­szí­tésével és egyéb, olda­tokkal kap­cso­latos feladatok megoldásánál.

 

 

átszámítani a kétféle oldhatósági adatot.

a tömegszázalékkal, illetve tömegtörttel kapcsolatos összefüggést a folyadék­elegyek, porkeverékek és gáz­elegyek össze­tételével kapcsolatban;

a térfogatszázalékkal, illetve térfogattörttel kap­cso­la­tos összefüggést gáz- és folyadékelegyekkel kapcso­latos számításokban;

folyadékelegyeknél a térfogati kontrak­ciót;

az anyagmennyiség-százalékkal, illetve törttel kap­csolatos összefüggést gáz­ele­gyek, porkeverékek és oldatok össze­té­te­lével kapcsolatban;

a tömegkoncentrációval kapcsolatos össze­függést az oldatok készítésével és egyéb, oldatokkal kapcsolatos feladatok megoldásánál;

alkalmazni az oldhatósági adatokat az old­hatóság hőmérsékletfüggésével kap­csolatos feladatokban, kristályvízmen­tes és kristályvizes sók esetén.

Egyéb, oldatokkal kapcsola­tos fela­datok

Tudja

hogyan kell oldatot készíteni:

– vízmentes anyagból és oldószerből,

– hígítással, töményítéssel,

– keveréssel.

hogyan kell oldatot készíteni kristály­víz­tartalmú anyagból.

Gázelegyekkel kap­csolatos szá­mítások

Tudja alkalmazni

 

a kémiai számítások­ban az átlagos mo­láris tömeg és a gáze­legyek összetétele közötti kapcsolatot.

 


 


TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINTEK

 

Középszint

Emelt szint

4.4 Számítások a képlettel és a ké­miai egyenlettel kapcsolatban

 

 

 

Összegképlet

Fogalmi szint

az összegképlet jelentése.

 

 

Értse

a tapasztalati és a molekulaképlet kö­zötti különb­séget.

 

 

Tudja

alkalmazni az összegképlet és a tömeg­szá­zalékos össze­tétel kapcsolatát a ké­miai számításokban,

meghatározni a molekulaképletet a tö­meg­százalékos összetétel és a moláris tö­meg ismeretében.

 

Sztöchiometria

Fogalmi szint

a kémiai egyenlet, termelési százalék, szennyezettség.

 

 

Értse

a kémiai egyenlet jelentéseit.

 

 

Tudja

használni a reakcióegyenleteket a sztöchiometriai számításokban,

alkalmazni az oldatok összetételével, a ter­melési szá­zalékkal és a szennyezett­ség­gel kapcsolatos össze­füg­géseket a ké­miai számításokban.

meghatározni porkeverékek és gázele­gyek összetéte­lét, szerves és szer­vet­len vegyületek összetételének (kép­le­té­nek) meghatározását a reakcióegyenlet alap­ján.


4.5 Termokémia

Fogalmi szint

reakcióhő, képződéshő fogalma, jele, mértékegysége,

Hess tétele.

kötési energia, rácsenergia, hidratációs energia, ionizációs energia, elektron­affinitás

 

Tudja

meghatározni a reakcióhőt a képződés­hőkből,

használni a reakcióhőt az egyszerű sztöchiometriai számításokban.

használni a kötési energia, a rácsenergia, a hidra­tá­ciós energia, az ionizációs energia és az elektron­affinitás adatokat reakcióhő és képződéshő kiszá­mí­tásá­nál; meghatározni a reakcióhőt, a képződés­hőt egyszerű körfolyamat segítségével.

 

4.6 Kémiai egyensúly

Fogalmi szint

 

egyensúlyi koncentráció, kiindulási koncentráció

Tudja

 

kiszámítani az egyensúlyi állandót az egyen­súlyi koncentrációkból,

alkalmazni az egyensúlyi koncentráció és a kiindulási koncentráció, valamint az átalakulási százalék közti kapcsola­tot.


4.7 Kémhatás

Fogalmi szint

pH, vízionszorzat.

Ks, Kb, disszociációfok

 

Értse

a vízionszorzatot:

Kv = [H+]·[OH] .

a következő összefüggéseket:

,

,

.

 

Tudja

alkalmazni az egész számú pH és az erős savak és bá­zisok vizes oldatának [H+]-ja és [OH-]-ja közötti kap­csolatot a kémiai számításokban.

az egész számú pH-val kapcsolatos egyszerű szá­mí­tá­sokat erős és gyenge savak, illetve bázisok esetén;

a közömbösítési reakciók alapján tör­té­nő sztöchio­metriai számításokat; a sav–bázis titrálással kapcsolatos fela­da­tokat; a különböző pH-jú erős sav-, illetve lúg­oldatok összekeverésével kap­cso­la­tos egy­szerű számításokat.

 


TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINTEK

 

Középszint

Emelt szint

4.8 Elektrokémia

Fogalmi szint

standardpotenciál, elektromotoros erő, elektrolízis.

Faraday-törvények

Értse

a következő összefüggést:

EMF= eÅ - e

a Faraday-törvényt:

m = kIDt,

  F = 96 500 C/mol

 

Tudja

 

 

Tudja alkalmazni

kiszámítani az elektromotoros erőt standard­poten­ciálokból, ill. fordítva.

 

az elektrolízis tanult, illetve megadott elektród­folya­mata­it egyszerű sztöchiometriai számítások­ban.

alkalmazni az elektrokémiai ismereteket (redoxi fo­lya­matok irányának becslése) a sztöchiometriai szá­mí­tásokban.

a feladatban megadott, illetve a tanultakból kikövet­kez­tethető  elektródfolya­matokat egyszerű sztöchio­met­­riai számítások­ban,

a Faraday-törvényeket a sztöchiometriai számítások­ban tanult, illetve megadott elektródfolyamatok esetén.

 

 

Vissza a kétszintű érettségihez

Vissza a nyitó oldalhoz