7.1. A részletes követelményrendszer felépítése

A részletes követelményrendszer az ismereteket, összefüggéseket, tevékenységeket közép- és emelt szinten határozza meg. Az emelt szintű érettségi magában foglalja a közép­szintű követelmények teljesítését is. A táblázat emelt szint oszlopa a kizárólag emelt szinten teljesítendő követelményeket tartalmazza.

A középszintű vizsga ismeretanyaga nem több, mint amit a kerettanterv által meg­fo­gal­mazott követelmények tartalmaznak. A kizárólag általános iskolában tanult témakörök anya­gából (szervetlen kémia) azonban a sikeres vizsga letételéhez szükség van az általános isko­lá­ban és a középiskolában tanult ismeretek szintézisére.

Az emelt szintű követelmények ismeretanyaga több a középszintűénél, és többletet jelent az ismeretek számonkérésének mélysége is.

Ez a részletes követelményrendszer az adott szinten (közép-, illetve emelt) a konkrét isme­reteket határozza meg. A tankönyvek és a felvételi feladatsorok összeállításánál ennek fi­gye­lembevétele elsőrendű szempont.

Az általános követelményrendszer másik fontos szempontja, hogy a kémia anyaga szellemében modern, gyakorlatias legyen.

7.2. A részletes követelményrendszer használata

A részletes követelmények a tudásanyagot a két szintnek megfelelően tartalmazzák. A közép­szint oszlopában azok az ismeretek, összefüggések, tevékenységek szerepelnek, amelye­ket mindkét szinten számon kérhet az érettségi központilag összeállított része. A másik osz­lopban feltüntetett követelmények kizárólag az emelt szinten vizsgázókra vonatkoznak.

A tudásanyag elemeire bontva, a műveleti szinteknek megfelelő kategorizálással jelenik meg. Az egyes információelemeket, összefüggéseket a követelményekben szereplőnél maga­sabb műveleti szinten is lehet tárgyalni, ha ezt a tanulócsoport összetétele lehetővé teszi, illet­ve, ha ezt a szaktanár koncepciója feltétlenül igényli. Egy-egy összefüggés a központi érett­ségi feladatban azonban csak a követelményben megadott szinten szerepelhet kérdésként.

Természetesen a tanítás sorrendjének a részletes követelményekben szereplő sorrenddel nem kell megegyeznie.

 

7.2.1. Fogalmi szint

 

E kategóriában soroltuk fel azokat a fogalmakat, tényeket, információkat, amelyekkel a tanítási-tanulási folyamat során a diákoknak meg kell ismerkedniük.

 

a) Ide tartoznak az egyszerű anyagismereti követelmények (pl. az elemek, vegyületek közön­sé­ges fizikai tulajdonságai), amelyeket a diákoknak tapasztalás során lenne célszerű elsa­já­títaniuk.

 

Példa a középszintű próbamérés  III. feladatából:

 

A víz, az ammónia és a metán összehasonlítása

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

 

 

H2O

NH3

CH4

Halmazállapot 25 °C-on, standard nyomáson

4.

5.

6.

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

Víz (H2O)

– Anyagszerkezet

 


Értse

molekulaszerkezetét, alakját, polaritását.

 

Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, sűrűség és annak függése a hőmérséklettől.

 

2.5.2. Nitrogén-vegyületek

2.5.2.1. Ammónia (NH3)

 

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

 

Értse

a molekula szerkezetét, polaritását, az ammónia rácstípusát.

 

– Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, cseppfolyósíthatóság, oldhatóság.

 

3.2. Szénhidrogének

3.2.1. Alkánok, cikloalkánok

 

 

 

– Tulajdonságok

 

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.

 

 

A táblázat megfelelő celláinak kitöltéséhez a víz, az ammónia, illetve a metán fizikai saját­ságai közül a halmazállapotot kell ismerni.

 

b) Itt szerepelnek azok a tények, amelyeket a vizsgázóknak ismerniük kell. Fontos meg­je­gyezni, hogy a tanítási folyamatban - a helyi tantervtől függően - ezek a tények valamilyen logikai rendszerbe is tartozhatnak, de az érettségi vizsgán elegendő ezeket tényszerűen ismerni. Amennyiben ezeknek logikai kapcsolatait is érteni kell, azt a magasabb műveleti szinteknél jelöltük.

 

Példa:

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

 

Középszint

Emelt szint

3.2.3.2 Termé­sze­tes poliének

Fogalmi szint

kaucsuk, gumi, ebonit, karotinoidok

 

 

Értelmezze

 

a kaucsuk és a vul­kani­zált kaucsuk (gumi, ebo­nit) közötti szerkezeti különb­séget,

a karotinoidok színének mole­kulaszerkezeti ma­gyarázatát.

 

A középszintű érettségin elegendő a vizsgázónak annyit tudnia, hogy a kaucsuk ter­mé­szetes polién, illetve a guminak is köze van a természetes poliénekhez. Az emelt szintű vizs­gán már számon kérhető a kaucsuk poliizoprén láncának szerkezete, illetve a vulkanizálás lényege is. Ez azt jelenti, hogy a középszintű érettségire való felkészítés során elegendő fel­soro­lásszerűen ismertetni a természetes poliéneket.

 

Példa a középszintű írásbeli próbamérés V. feladatából:

 

Melyik sorban találhatók kizárólag monoszacharidok?

A) fruktóz, glükóz, szacharóz

B) fruktóz, glükóz, ribóz

C) szőlőcukor, répacukor, gyümölcscukor

D) glükóz, cellobióz, szacharóz

E) ribóz, cellulóz, glükóz

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

3.6. Szénhidrátok

Csoportosítás

Fogalmi szint

mono-, di- és poliszacharidok

 

3.6.1. Mono­szachari­dok

– Összegképlet

 

Fogalmi szint

 

CnH2nOn (3 ≤ n ≤ 7)

 

3.6.1.3. Ribóz és 2-dezoxi-ribóz

Fogalmi szint

összegképletük, a nukleotidok építőkövei

 

3.6.1.4. Glükóz (szőlőcukor)

Fogalmi szint

összegképlet

 

3.6.1.5. Fruktóz (gyümölcscukor)

Fogalmi szint

összegképlet, előfordulás gyümölcsök nedvében, kötötten a répacukorban

 

 

A helyes válasz kiválasztásához a szénhidrátok csoportba sorolását kell tudni, ami köve­tel­ményként konkrétan nem is szerepel, de a tananyag/követelményrendszer felépítéséből logi­kusan következik ennek ismerete.

 

c) Ebben a sorban tüntettük fel azokat a fogalmakat is, amelyek ismerete nélkülözhetetlen bizonyos, magasabb műveleti szinteken megkövetelt összefüggések magyarázatához.

 


Példa:

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

Elektronszerkezet

Fogalmi szint

atompálya, s-, p-, d- és f-atom­pálya, a Pauli-elv és a Hund-szabály kvalitatív is­me­rete, maximális elektron­szám,

alhéj és héj, energiaminimum elve,

alapállapotú és gerjesztett atom,

párosítatlan (pár nélküli) elektron, elektronpár, telített és telítetlen héj, alhéj, vegyértékelektron fogalma,

atomtörzs, nemesgázszerkezet

alhéj és héj fogalma,

 

 

Értse, értelmezze

 

az atompályák elektronjainak maximális számát, az alap­álla­potú atom elektronszerkeze­té­nek kiépülését az alhéjak energe­tikai sorrendje alapján.

 

Tudja

 

felírni alapállapotú atom teljes elektronszerkezetét az első négy periódus elemeinél, megállapítani a telített héjak és alhéjak számát.

 

A középszintű érettségi során az elemek alapállapotú atomjai elektronszerkezetének megállapításához elegendő a Fogalmi szint sorában szereplő fogalmakat tudni. (Ezek ön­ma­guk­ban is számon kérhetők.) Elegendő például az s-, a p-, a d- és az f-típusú atom­pályákat kvalitatíve ismerni. Ennek megfelelően a Pauli-elv pontos fogalma sem kérhető számon az érettségi dolgozatban, azonban a középszinten vizsgázó diáknak is tudnia kell, hogy egy atompályán legfeljebb két, ellentétes spinű elektron tartózkodhat.

Megkülönböztettük azokat a fogalmakat is, amelyeknek definícióját is számon kérhetik az érettségi vizsgán. Ilyen például a vegyértékelektron fogalma. Az atomtörzs, a héj és az al­héj kifejezések - amelyeket nem emeltünk ki a „fogalma” szóval - szerepelhetnek a feladatok szövegében, pontos definíciójuk viszont nem kérhető számon a középszintű vizsgán. Ugyan­akkor emelt szinten már az „alhéj és héj fogalma” szerepel, tehát ezen a szinten ezek pontos definíciója is számon kérhető.

 

Példa a középszintű írásbeli próbamérés V. feladatából:

 

Jelölje minden egyes feladat esetében az egyetlen hibátlan válasz betűjelét!

Az aminosavak:

A) mindig egy aminocsoportot tartalmaznak

B) vizes oldata savas kémhatású

C) proton felvételére és leadására is képesek

D) vizes oldata semleges kémhatású

E) mindig egy karboxilcsoportot tartalmaznak

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

3.5.2. Aminosavak

Tulajdonságok

Fogalmi szint

amfotéria

 

 

Az aminosavakra vonatkozó helyes állítás kiválasztásához az aminosav fogalmának ismerete mellett a kémiai tulajdonságokon belül az amfoter sajátságot kell tudni és érteni. A kémhatás nem kérdezhető, bár a helyes válasz megadásához tudni kell, hogy az aminosavak nem feltétlenül savas kémhatásúak (amire az elnevezésből lehetne következtetni), illetve semlegesek (ami az amfoter jellegből esetleg következtethető lenne).

 

7.2.2. Összefüggések, fontosabb kísérletek értelmezése

 

Külön tevékenységként tüntettük fel az összefüggéseket, amelyeket a tanítási-tanulási folyamat során részletesen meg kell magyarázni a tanulóknak.

 

a)            Ebben a sorban szerepelnek a legfontosabb összefüggések, folyamatok, amelyek meg­ér­té­séről az érettségi vizsgán számot kell adniuk a tanulóknak. A különböző jelenségek értel­me­zé­se során az összefüggéseket megfelelő kémiai egyenletekkel kell illusztrálniuk. Az össze­függéseket az Fogalmi szint sorokban felsorolt fogalmak felhasználásával kell kifejteniük.

 

Példa:

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint


Az ionok

Fogalmi szint

kation fogalma, anion fogalma

ionsugár, ionizációs energia fogalma, jele, mértékegysége; elektronaffinitás, jele, mértékegysége.

 

Értse, értelmezze

a kationok képződését atomokból, az anionok képződését atomokból, elnevezésüket (-id).

az atomok és a belőlük képződő anionok, illetve kationok mérete közti kapcsolatot, az ionizációs energia változását a periódusos rendszerben.

 

Tudja

jelölni elemek kationjait és felírni képződési egyen­letüket atomjaikból.

jelölni az elemek anion­jait és felírni képződési egyenletüket atomjaikból.

összehasonlítani az egy fő­cso­portba, illetve egy perió­dus­ba tartozó elemeket első ionizációs energiájuk szerint.

összehasonlítani az adott ne­mes­gáz szerkezetével egyező elekt­ron­­­szer­kezetű ionok mére­tét.

 

Minden vizsgázónak fel kell tudnia írni a kationok képződését egy tetszőleges (felte­he­tő­en a tanórán ismertetett) példaegyenlettel. Egy emelt szintű érettségire jelentkező vizsgázónak azt is értenie és tudnia kell, hogy a periódusokban, illetve a csoportokban hogyan változik az ionizációs energia. Az azonban már magasabbrendű műveletet jelent, ha a feladatlap által konkrétan megnevezett elem atomjából kell a megfelelő ion képződését megadni. Ugyancsak az értésnél magasabb szint, amikor a kérdésben konkrétan megadott elempárról kell eldönteni, hogy melyiknek nagyobb az ionizációs energiája.

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

sók hidrolízise

Értelmezze

a hidrolízist az NH4Cl és a Na2CO3 példáján.

 

 

Tudja

 

megállapítani a sók hid­ro­lízisét, megadni vizes ol­da­tuk kémha­tását,

je­lölni a folyamatot ion­egyenlettel.

Az érettségire való felkészítés során a hidrolízist a tanár tetszőleges példákon keresztül mutatja, mutathatja be. Ezek között azonban mindenképpen szerepelnie kell az ammónium-kloridnak és a nátrium-karbonátnak. A középszintű érettségi dolgozat e nehéz fogalmat csupán a két megjelölt vegyület hidrolízisének értelmezésével (kémhatás megadása, ion­egyenletek, magyarázat) kérheti számon.

Csak az emelt szintű érettségi vizsga feladatsora tartalmazhat kérdést valamely - az ammónium-kloridtól és a nátrium-karbonáttól eltérő - só vizes oldatának kémhatására. Ennek megválaszolása azonban már az ismeretek alkalmazását igényli.

 


Példa a középszintű írásbeli próbamérés III. feladatából:

 

Fejezze be a reakcióegyenleteket, ha lejátszódik kémiai reakció! Milyen a folyadék kém­hatása?

H2O + H2O

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

1.5.4. A kémiai reakciók típusai

 

 

 

1.5.4.1. Sav-bázis reakciók

Fogalmi szint

sav-bázis fogalma Arrhenius szerint, értékűség, Brönsted-sav, Brönsted-bázis, amfotéria, sav- és bázis erősség

savállandó és bázisállandó (Ks, Kb), disszociációfok

 

Értse, értelmezze

a Brönsted féle sav-bázis pá­ro­kat, a víz amfotériáját, kvalitatíve a sav- és bázis­erőssé­get

Ks és Kb kapcsolatát az egyensúlyi koncent­rá­ciók­kal, valamint a Ks és Kb kapcsolatát

 

A víz amfotériáját bemutató egyenlet a sav-bázis reakciók témakörben szerepel, a feladatban az egyenlet befejezésével, illetve a kémhatás megadásával arról kell számot adniuk a tanulóknak, hogy értik a vízmolekulák között lejátszódó reakció lényegét, és így a tiszta víz kémhatását.

 

Példa emelt szinten:

 

Tekintsük a három szénatomos, nyílt láncú, telített, egyértékű aminokat! Miért a trimetil-amin forráspontja a legalacsonyabb?

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

3.5. Nitrogén­tar­talmú szerves ve­gyületek

 

 

 

 

 

3.5.1. Aminok

Tulajdonságok

Értelmezze

 

az op., a fp. és az oldhatóság halmazszerkezeti okait, az anilin oldhatóságát

 

Az aminok ismerete csak emelt szinten követelmény. Az egyértékű, telített, nyíltláncú ami­nok felírását követően érteni kell az aminok forráspontjainak változását az amin ren­dű­sé­gé­től függően.

 

      b)    E kategóriába kerültek azok a kísérletek is, amelyekkel tanári demonstráció vagy
ta­­nuló­­kísérlet során
- megfelelő felszerelés híján esetleg ábra alapján - meg kell is­mer­ked­niük a jelölteknek. Ezeket a kísérleteket, azok értelmezését tehát csupán tudniuk kell a tanu­lók­nak.

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

2.5.2.1 Ammónia (NH3)

 

 

 

 

 

– Anyagszerkezet

Értse

a molekula szerkezetét, pola­ri­tását, az ammónia rácstípusát.

– Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, cseppfolyósíthatóság, oldhatóság

 

 

Értelmezze

az op. és a fp., valamint a csepp­folyó­síthatóság anyagszerkezeti magyarázatát, a szökőkút-kísér­letet.

 

 

Tudja értelmezni

az ammónia fizikai sajátságaival kapcsolatos egyszerű kísér­le­te­ket.

 

 

A vizsgázónak pontosan tudnia kell a szökőkútkísérlethez felhasznált eszközöket, a kísérlet végrehajtásának lépéseit, a várható tapasztalatokat, és ezek alapján kell magyarázatot adnia az észlelt jelenségre.

   Bármely más, az ammóniával kapcsolatos kísérlet alkalmazás szinten kérhető számon. Ekkor a feladatnak tartalmaznia kell a kísérlet részletes leírását (esetleg a tapasztalatokat is), s a vizsgázónak csupán a várható eredményeket, illetve a tapasztalatok magyarázatát kell megadnia.

 

Példa a középszintű írásbeli próbamérés VI. feladatából:

 

Kémiaórán szén-dioxiddal kísérletezünk. Egy 2,00 g tömegű mészkődarabra (CaCO3) sósavat öntünk. A keletkező gáz egy részét felfogjuk üveghengerben, a másik részét meszes vízbe vezetjük.

 

a)      Írja fel a mészkő és a sósav reakciójának egyenletét!

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

2.6.2.2. Szén-dioxid (CO2)

 

 

 

 

 

laboratóriumi előállítás

Tények, fogalmak, információk

mészkőből sósavval

Értse

a laboratóriumi előállítás egyenleteit

 

 

A feladatban a CO2 laboratóriumi fejlesztéséről tanultakat, az előállítás reakcióegyen­letét kell ismerni, érteni.

 


Példa:

 

Milyen folyamatok játszódnak le a NaCl-oldat higanykatódos elektrolízisénél?

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

1.5.5.2. Elektrolízis

 

Fogalmi szint

az elektrolízis fogalma, pólusok az elektrolizáló cellában, olvadékelektrolízis, vizes oldat elektrolízise

 

 

Értse

az elektrolizáló cella felépí­té­sét, az anód- és katód­folya­ma­tot az elektrolizáló cellában, az indifferencs elektródok kö­zött végbemenő (kis fe­szült­ség­gel történő) elektrolízis folyamatait a sósav, illetve az általa választott vizes oldat elektrolízise esetében.

az indifferens elektródok kö­zött végbemenő (kis fe­szült­séggel történő) elektrolízis folyamatait a kénsav-, a NaCl-, a NaOH-, a Na2SO4-, a ZnI2- és a CuSO4-oldat esetében, valamint az ebből kikövet­kez­tethető esetekben; a NaCl-oldat Hg-katódos elektrolízisének folyamatait.

 

A nátrium-klorid-oldat higanykatódos elektrolízisekor lejátszódó folyamatok, reakció­egyen­letek értése elegendő a feladat megoldásához. A feladat a reakcióegyenlet felírását konk­rétan nem kéri, de a helyes egyenletek felírása is jó válasz a kérdésre. Reakcióegyenlet felírása nélkül szövegesen is elegendő leírni, hogy mi játszódik le és milyen termékek kelet­kez­nek.

 

7.2.3. Az ismeretek, összefüggések alkalmazása

 

Külön sorban szerepelnek azok a tevékenységek, amelyeket a feltüntetett tények, fogal­mak, illetve összefüggések alapján kell megoldania a vizsgázónak. Ezek elmélyítéséhez cél­szerű a tanítási folyamatba gyakorló órákat tervezni.

a)         Ebben az oszlopban szerepelnek azok az összefüggések, illetve egyenletek, amelyek­nek lényegét az Összefüggések, fontos kísérletek-nél megjelölt összefüggés alapján valamely tetszőleges (vagy ott megjelölt) példán keresztül tárgyalni kellett a tanórán.


 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

1.5.5.1 Galvánelem

Fogalmi szint

a galváncella felépítése, elektród, anód és katód, elektromotoros erő fogalma, jele, mértékegysége, standardpotenciál, jele, mér­tékegysége, a standard hidrogénelektród, jelölése, standard fémelektród, jelölése.

standardpotenciál fogalma, elektródpotenciál.

 

Jelölje

a Daniell-elemet.

 

Értelmezze és jelölje

 

 

 

az anódon és a katódon le­ját­szódó folyamatokat a Daniell-elemben.

 

 

 

 

Értse

az elektromotoros erő és a standardpotenciálok kap­cso­latát, a standard fémelektród felépítését, a galvenelemek környezetvédelmi vonat­ko­zásait.

a standard hidrogénelektród felépítését.

 

Tudja jelölni

 

 

egyszerű galvánelem felé­pí­tését, a pólusok és az elektród­folyamatok kémiai egyen­le­té­nek, illetve a folyamat bruttó egyenletének felírásával.

 

Tudjon értelmezni

 

egyszerű kísérleteket a gal­vánelemekkel kapcsolatban.

Tudja megbecsülni

a redoxireakciók irányát a standardpotenciálok összehasonlítása alapján.

 

 

Az érettségi vizsga tartalmazhat kérdést a Daniell-elemtől eltérő fémekből álló, standard galvánelemmel kapcsolatosan. Ehhez a tanítás-tanulás folyamatába célszerű betervezni olyan órákat, amelyen a tanulók több példán keresztül gyakorolják azt, hogy mi alapján lehet eldönteni a galvánelemekben lejátszódó folyamatokat.

 

Példa középszinten:

 

A következő megfordítható folyamatban mely molekulák, illetve ionok viselkednek bázisként?

CO32–(aq) + H2O(f)    HCO3(aq) + OH(aq)?

A) csak a CO32–

B) csak a H2O

C) a CO32– és a HCO3

D) a CO32– és a OH

E) a HCO3 és a H2O

Példa az  emelt szintű írásbeli próbamérés III. feladatából:

 

A következő megfordítható folyamatban mely molekulák, illetve ionok viselkednek savként?

PO43–(aq) + H2O(f)  HPO42–(aq) + OH(aq)

A) csak a PO43–

B) csak a H2O

C) a PO43– és a HPO42–

D) a PO43– és a OH

E) a H2O és a HPO42–

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

1.5.4.1. Sav-bázis reakciók

 

Fogalmi szint

 

sav-bázis fogalma Arrhenius szerint, értékűség, Brönsted-sav, Brönsted-bázis, amfotéria, sav- és bázis erősség.

 

savállandó és bázisállandó (Ks, Kb), disszociációfok.

 

Értse, értelmezze

a Brönsted féle sav-bázis párokat, a víz amfotériáját, kvalitatíve a sav- és bázis­erősséget.

Ks és Kb kapcsolatát az egyensúlyi koncentrációkkal, valamint a Ks és Kb kapcsolatát.

 

Tudja felismerni

a Brönsted-féle sav-bázis párokat a tanult egyértékű savak, illetve bázisok, valamint az NH4+, a CO32– és a víz reakciójában.

a Brönsted-féle sav-bázis pá­rokat többértékű savak és a víz reakciójában,

a Brönsted-féle sav-bázis pá­rokat egyéb (pl. CO32– + H3O+) reakciókban,

az amfotériát megadott egyen­súlyi folyamatok alapján, a nem­vizes közegben végbemenő sav-bázis reakciókat megadott pél­dák alapján.

 

A sav-bázis párokat középszinten a követelményrendszerben megadott CO32– és H2O reakciója esetén kell megadni, és nem szerepelhet feladatban pl. az CH3COO + H2O reakciójára vonatkozó hasonló kérdés. Emelt szinten már bármely egy vagy többértékű sav vagy bázis, így pl. a PO43– + H2O reakció esetén is feltehető a kérdés.

 

b)         E kategóriába kerültek a számítási feladatok, amelyek a mennyiségi ismeretek valami­lyen szintű alkalmazását kérik számon. A számításokban a feladat kémiai tartalma is többnyire új szituációban történő alkalmazást jelent.

 

Példa a középszintű írásbeli próbamérés V. feladatából:

 

Egy oldat 5,0 tömegszázalékos, ha

A) 50 g-ja 5,0 g oldott anyagot tartalmaz

B) 50 cm3 oldatban 2,5 cm3 oldott anyag van

C) 50 cm3 oldatban 2,5 g oldott anyag van

D) 150 g oldatban 7,5 g oldott anyag van

E) 80 g vízben 4 g oldott anyag van

 

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

4.3. Oldatok, elegyek, keverékek

 

 

 

 

 

 

Oldatok, elegyek, keverékek összetétele

Fogalmi szint

tömegszázalék, térfogatszázalék, anyagmennyiség-százalék (mólszázalék); anyagmennyiség-koncentráció jele, mértékegysége; az oldhatóság megadása tömeg%-ban és 100 g oldószerre vonatkoztatva

tömegtört, térfogattört, anyagmennyiségtört (moltört), tömegkoncentráció, jele, mértékegysége

Értse

a következő összefüggéseket:

% (m/m)

% (V/V)

% (n/n)

cB =

a következő összefüggéseket:

wB =

φB =

xB =

ρB =

 

Tudja alkalmazni

a tömegszázalékkal kapcsolatos összefüggést a folyadékelegyek és porkeverékek összetételével kapcsolatban, a térfogat­száza­lékkal kapcsolatos összefüggést a gázelegyek összetételével kap­cso­latban, az anyag­mennyi­ség-százalékkal kapcsolatos össze­füg­gést (és kapcsolatát a térfo­gat­százalékkal) a gázelegyek össze­tételével kapcsolatban, az anyagmennyiség-koncentrá­ció­val kapcsolatos összefüggést az oldatok készítésével és egyéb, ol­datokkal kapcsolatos feladatok megoldásánál.

 

a tömegszázalékkal, illetve tö­meg­törttel kapcsolatos össze­függést a folyadékelegyek, porkeverékek és gázelegyek összetételével kapcsolatban, a térfogatszázalékkal, illetve tér­fo­gattörttel kapcsolatos össze­füg­gést gáz- és folya­dék­elegyekkel kapcsolatos szá­mításokban, folya­dék­ele­gyek­nél térfogati kontrakciót, az anyagmennyiség-százalékkal, illetve törttel kap­cso­latos összefüggést gáz­elegyek, por-keverékek és ol­datok össze­tételével kap­csolatban, a tö­meg­­kon­cent­rá­ció­val kap­cso­latos összefüggést az oldatok készítésével és egyéb, olda­tok­kal kapcsolatos fela­datok megoldásánál.

 

A helyes válasz kiválasztásához a tömegszázalék fogalmát kell ismerni, alkalmazni.

Példa az emelt szintű írásbeli próbamérés VII/3. feladatából:

 

20 °C hőmérsékleten a telített kalcium-klorid oldat 42,63 tömeg%-os. Telített oldat úgy készít­he­tő, hogy 50,00 g vízben oldunk 264,8 g kristályvíztartalmú CaCl2-ot. Mi a kristály­víztartalmú vegyület képlete?

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

4.3. Oldatok, elegyek, keverékek

Egyéb oldatokkal kapcsolatos feladatok

 

 

 

Tudja

hogyan kell oldatot készí­teni:

– vízmentes anyagból és oldószerből

– hígítással, töményítéssel

– keveréssel

hogyan kell oldatot készíteni kristályvíztartalmú anyagból

 

Tudja alkalmazni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a tömegszázalékkal kap­cso­la­tos összefüggést a folya­dék­­elegyek és porkeverékek összetételével kapcsolatban, a térfogat­szá­za­lék­kal kap­cso­latos összefüggést a gáz-ele­gyek összetételével kap­cso­lat­ban, az anyag­mennyiség-szá­zalékkal kap­cso­la­tos össze­füg­gést (és kapcsolatát a térfogat­százalékkal) a gáz­elegyek összetételével kap­csolatban, az anyag­mennyi­ség-kon­cent­­ráció­val kap­cso­latos össze­függést az oldatok készítésével és egyéb, olda­tokkal kap­csolatos fela­datok megoldásánál.

a tömegszázalékkal, illetve tö­meg­törttel kapcsolatos össze­füg­gést a folyadékelegyek, por­ke­ve­­rékek és gázelegyek össze­té­te­lé­vel kapcsolatban, a tér­fo­gat­százalékkal, illetve tér­fogat­tört­tel kapcsolatos összefüggést gáz- és folyadék­elegyekkel kap­csolatos számí­tásokban, fo­lya­dék­elegyeknél térfogati kont­rak­ciót, az anyag­mennyi­ség-szá­za­lékkal, illetve törttel kap­cso­latos összefüggést gáz­ele­gyek, por-keverékek és ol­da­tok össze­té­te­lével kapcsolatban a tömeg­kon­centrációval kap­cso­­la­tos össze­függést az ol­da­tok ké­szí­tésével és egyéb, ol­da­tokkal kap­csolatos feladatok megol­dá­sá­nál alkal­mazni az oldhatósági adatokat az old­ha­tóság hő­mér­sék­let-füg­gésével kapcsolatos fela­da­tok­ban, kristályvízmentes és kris­tályvizes sók esetén

Tudja

átszámítani a kétféle oldhatósági adatot.

 

A tömegszázalékkal és a kristályvizes sóból való oldatkészítéssel kapcsolatos össze­füg­gések együttes alkalmazása vezet a feladat megoldásához.

 

c)    Itt szerepelnek azok a kísérletek is, amelyek a természetben megfigyelhető jelen­sé­ge­ket, az anyagok tulajdonságait igazolják. Ilyen jellegű kísérletekkel a tanórán - tanári de­monst­ráció vagy tanulókísérlet keretében - találkozniuk kell a diákoknak. Az érettségi dol­go­zatban szereplő leírás alapján a megadott  tapasztalatot kell értelmezni vagy (elsősorban emelt szinten) meg kell becsülni a kísérlet eredményét. Mindezekhez a korábbiakban felsorolt fo­gal­ma­kat, összefüggéseket, illetve más témakörökben tanult összefüggéseket kell felhasználnia a vizsgázónak.

Példa a középszintű írásbeli próbamérés VI. feladatából:

 

Kémiaórán szén-dioxiddal kísérletezünk. Egy 2,00 g tömegű mészkődarabra (CaCO3) sósavat öntünk. A keletkező gáz egy részét felfogjuk üveghengerben, a másik részét meszes vízbe vezetjük.

Mi történik és miért, ha a gázt meszes vízbe vezetjük? Írja fel a reakcióegyenletet! Hány g termék keletkezik, ha 1,00 dm3 standard nyomású, 25 °C-os gázt vezetünk a meszes vízbe?

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

2.6.2.2. Szén-dioxid (CO2)

 

 

 

 

 

– Tulajdonságok

Értse

a reakcióját vízzel (a vízol­dé­kony­ság magyarázatát), a reak­cióját lúgoldatokkal, kimutatását meszes vízzel.

4.4. Számítások a kémiai képlettel és a kémiai egyenlettel  kapcsolatban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztöchiometria

Értse

a kémiai egyenlet jelentéseit.

Tudja

használni a reakcióegyen­le­te­ket a sztöchiometriai szá­mí­tá­sokban, alkalmazni az oldatok össze­té­te­lével, a termelési szá­za­lékkal és a szennye­zett­ség­gel kapcsolatos össze­függé­seket a kémiai szá­mí­tá­sokban.

meghatározni porkeverékek és gázelegyek összetételét, szerves és szervetlen ve­gyü­letek össze­tételének (képletének) meg­ha­tá­ro­zá­sát a reakcióegyenlet alap­ján.

 

A kémiaórán elvégzett kísérlet alapján kell a tapasztalatokat megfogalmazni. A leját­szódó folyamat egyenletét tudni és érteni kell, és ennek felírása ad lehetőséget a számítások elvégzésére az alapvető sztöchiometriai ismeretek alapján.

 

Példa a középszintű írásbeli próbamérés VII. feladatából:

 

A termitreakcióban fém alumínium reagál vas(III)-oxiddal a következő kiegészítendő reakció­egyen­let szerint:

            Al(sz) + Fe2O3(sz) = Al2O3(sz) + Fe(sz)

a) Rendezze a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét! Számítsa ki a reakcióhőt!

b) Mekkora hő szabadul fel, ha 50,0 g alumínium reagál?

ΔkH(Fe2O3) = –823 kJ/mol, ΔkH(Al2O3) = –1670 kJ/mol


 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

1.5.1.2. Reakcióhő

Fogalmi szint

reakcióhő fogalma, jelölése (ΔrH), mértékegysége, előjele; képződéshő fogalma, jelölése, mértékegysége; Hess tétele.

 

 

 

Értse

a reakcióhő kiszámításának módját képződéshő adatok alapján.

a Hess-tétel érvényességének magyarázatát (energia­megma­radás) és alkalmazásának lehetőségeit.

4.5. Termokémia

Tudja

meghatározni a reakcióhőt a képződéshőkből, használni a reakcióhőt az egyszerű sztöchiometriai számítá­sokban.

használni a kötési energia, a rács­energia, a hidratációs ener­gia, az ionizációs energia és az elektron­affinitás adatokat reak­ció­hő és kép­ző­déshő kiszá­mí­tá­sá­hoz, meg­ha­tározni a reakció­hőt, a kép­ző­dés­hőt egyszerű körfolyamat segít­sé­gé­vel.

 

Bár a feladat a termitreakción alapszik, a kísérlet pontos ismerete nem szükséges, mert a reakció lényegét kifejező egyenlet adott. Az egyenlet rendezését követően az egyenlet alapján a reakcióhő számítását képződéshőkből tudni és alkalmazni kell.

 

Példa az emelt szintű írásbeli próbamérés VII/2. feladatából:

 

Egy rézből és ezüstből álló ötvözet összetételét szeretnénk meghatározni. Az ötvözet 23,5 g-os min­táját tömény salétromsavban feloldottuk, majd az oldatot (a gáz eltávozása után) felhí­gí­tottuk, majd 10,0 A-es átlagos áramerősséggel 4825 másodpercig elektrolizálva választottuk le az oldatban levő összes fémiont. Mekkora volt az ötvözet tömegszázalékos összetétele?


 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

2.7.3.2. Rézcsoport (Cu, Ag, Au)

– kémiai tulaj­don­sá­gok

 

Értse

 

a reakciójukat oxigénnel, a reak­ció­képességüket oxidá­ló és nem oxidáló savakkal.

 

az oxidáló és nem oxidáló savakkal végbemenő reakciók egyenleteit.

1.5.5.3. Elektrolízis

Értse

az elektrolizáló cella felé­pí­tését, az anód- és katód-fo­lya­matot az elektrolizáló cellában, az in­diffe­rens elektródok között vég­be­menő (kis feszültséggel történő) elektrolízis fo­lya­matait a sósav, illetve az ál­tala vá­lasz­tott vizes oldat elektrolízise esetében.

az indifferens elektródok között végbemenő (kis fe­szült­séggel történő) elektrolízis folyamatait a kénsav, a NaCl-, a NaOH-, a Na2SO4-, a ZnI2- és a CuSO4-oldat esetében, valamint az ebből kikövet­kez­tethető esetekben; a NaCl-oldat Hg-katódos elektro­lí­zi­sének folyamatait.

4.8. Elektrokémia

Tudja alkalmazni

az elektrolízis tanult, illetve megadott elektród­fo­lya­ma­tait egyszerű sztöchiomet­riai számításokban.

a feladatban megadott, illetve tanultakból kikövetkeztethető elektródfolyamatokat egyszerű sztöchiometriai számí­tá­sok­ban, a Faraday-törvényeket a sztöchio­metriai számításokban tanult, illetve megadott elektród-folya­matok esetén.

 

A feladat első lépéséhez elegendő annak ismerete, hogy az ezüst és a réz is oldódik tömény salétromsavban (az egyenletek felírására nincs szükség). A keletkező híg oldatban az elektrolízis során lejátszódó folyamatokra az elektrolízisre vonatkozó általános szabályok alapján lehet következtetni. A számítás elvégzéséhez pedig az elektrolízis mennyiségi törvényeinek alkalmazásán túl a tömegszázalék ismeretére, alkalmazására van szükség.

 

7.2.4. Több témakörhöz tartozó ismeret összekapcsolása, alkalmazása

 

Számos feladat – esettanulmány, elemző feladat, táblázatos feladat, számítási feladatok stb.– megoldása azt igényli, hogy a tanulók a különböző témakörökben tanult fogalmakat, összefüggéseket összekapcsolják, összehasonlítsák.

 

       a) Ebbe a kategóriába tartozik a különböző témakörökben megtanult ismeretek együttes alkalmazása, összehasonlítása. Ez néhány esetben a követelményrendszerben konkrétan meg is fogalmazódik.


 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

3.4.1.1. Alkoholok

Fogalmi szint

alkohol fogalma.

 

– Tulajdonságok

Tudja

viszonyítani a különböző al­ko­holok op-ját, fp-ját a meg­felelő moláris tömegű alkánokéhoz.

becsülni különböző alkoholok fp- és op.-viszonyait, oldhatóságát.

 

Középszinten el kell tudni döntenie a vizsgázónak, hogy pl. az etanol vagy a propán ol­vadás­pontja és forráspontja-e a magasabb, míg emelt szinten több alkohol és alkán olvadás- és for­ráspontjának sorrendbe állítása vagy megadott értékek megfelelő alkoholhoz és alkánhoz való rendelése is számon kérhető. Mindkét esetben az alkánokról és az alkoholokról tanult is­me­reteket is fel kell idézni ahhoz, hogy a megfelelő összehasonlítást elvégezze a tanuló.

 

Példa az emelt szintű írásbeli próbamérés V. feladatából:

 

Tekintsük a három szénatomos, nyílt láncú, telített, egyértékű aminokat!

Melyiknek a legalacsonyabb a forráspontja (a vegyület nevével válaszoljon)? Miért?

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

3.5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek

3.5.1. Aminok

 

 

 

 

 

Tulajdonságok

Fogalmi szint

 

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.

Értelmezze

 

az op., a fp. és az oldhatóság halmazszerkezeti okait, az anilin oldhatóságát.

Tudja összehasonlítani

 

az izomer aminok (primer, szekunder, tercier) fp.-ját, a fp.-ot a megfelelő moláris tömegű alkánokéval.

 

A korábban szereplő példában („Miért a trimetil-amin forráspontja a legalacsonyabb?”) csak értelmezni kell a halmazszerkezeti okokat egy adott amin esetén, ebben az esetben azonban az egyértékű, telített nyíltláncú aminok felírását követően érteni és alkalmazni kell az aminok forráspontjainak változását az amin rendűségétől függően.

 

       b)  Ugyancsak a különböző témakörökben szerzett ismereteket kell alkalmazni és közöttük az összefüggést megtalálni számos összetett feladatokban. Ez konkrétan a követelmény­rend­szer­ben nem fogalmazódik meg, de logikusan következik annak tartalmából. Ez elsősorban az emelt szintű feladatokban jelenik meg, mivel ez már a kémiai ismeretek egy magasabb szintű alkalmazását igényli.

 

Példa az emelt szintű írásbeli próbamérés VI. feladatából:

 

Hogyan változik (nő, csökken vagy nem változik) a 0,1 mol/dm3 koncentrációjú KOH-oldat pH-ja, ha

– pH = 1-es HNO3-oldatot öntünk hozzá?

            – fémkáliumot dobunk bele?

            – réz-szulfát-oldatot öntünk hozzá?

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

4.7. Kémhatás

 

Tudja

alkalmazni az egész számú pH és az erős savak és bázisok vizes oldatának [H+]-ja és [OH]-ja közötti kapcsolatot a kémiai számításokban.

az egész számú pH-val kap­cso­latos egyszerű számításokat erős és gyenge savak, illetve bázisok esetén, a közömbösítési reakciók alapján történő sztöchiometriai számításokat. a sav-bázis titrá­lással kapcsolatos feladatokat, a különböző pH-jú erős sav-, illetve lúgoldatok össze­ke­ve­ré­sé­vel kapcsolatos egyszerű szá­mí­tá­sokat.

2.7.1. Az s-mező fémei

 

 

 

– Tulajdonságok

Értse

a viselkedésüket levegőn
(a tá­ro­lási körülményeket), reakcióikat a tanult nem­fémekkel, oxigénnel, víz­zel, a reakciók körül­mé­nyei­ben megmutatkozó különbségek okát.

peroxid képződését, reakcióikat lúgoldatokkal.

2.7.3.2. Rézcsoport (Cu, Ag, Au)

 

 

 

– Ionjaik

Értse

 

a réz(II)- és az ezüstionok reakcióját NaOH-dal, illetve ammóniaoldattal (csapadék, illetve komplexképződés).

 

A feladatban az oldat [OH] koncentrációjának változására kell következtetni a leját­szó­dó reakciók alapján. A feladat az ismeretek szintézisét igényli, hiszen fel kell ismerni, hogy itt a közömbösítéskor végbemenő folyamatokat, a nátrium vízzel/híg lúggal történő reakcióját és a CuSO4 - NaOH között lejátszódó reakciót kell alkalmazni, és ebből megállapítani, hogy változik-e és hogyan az oldat [OH] koncentrációja.

 

       c)  A grafikonok, táblázatok, periódusos rendszer használatára vonatkozóan is szerepelnek kö­ve­telmények. Általánosan elvárható a grafikonokból, táblázatokból nyerhető információk és a tanult ismeretek alkalmazása, a közöttük levő összefüggések felismerése, következtetések levonása.

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

1.4.2.4. Homogén rendszerek

Fogalmi szint

elegy, oldat.

 

– Oldatok

Tudjon

elemezni oldhatósági grafi­ko­nokat, használni oldhatósági táblázatokat.

oldhatósági grafikonokat készíteni.

 

Középszintű vizsgán a feladat kérdései vonatkozhatnak grafikonból leolvasható ada­tokra, például az oldhatóság hőmérsékletfüggésére adott oldott anyag esetén, az oldhatóság változásának mértékére, táblázatból kikereshető oldhatósági adatra stb.

 

Példa a középszintű írásbeli próbamérés II. feladatából:

 

A,B,C,D egy-egy elem alapállapotú atomjainak elektronszerkezetét jelöli:

                        A: 1s22s22p63s1

                        B: 1s22s22p6 3s23p64s2

                        C: 1s22s22p4

                        D: 1s22s22p63s23p5

 

Vizsgáljuk meg a felsorolt elemek egymással alkotott vegyületeit!

A és D vegyületének   a) hétköznapi neve:   ……………….

                                   b) vizes oldatának kémhatása: ………………

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

1.1. Atomszerkezet


Tudja alkalmazni


az elemi részecskék száma, a rendszám és a tömegszám közti kapcsolatot.

 

2.3.2. Halogén-vegyületek

 

 

 

 

 

– Csoportosítás

 

Tudja

csoportosítani a tanult kloridokat.

csoportosítani a tanult halogeni­deket, felismerni az átmeneti kö­téstípusú halogenideket fizikai adataik alapján.

2.3.2.2. Kősó (NaCl)

 

 

 

– Tulajdonságok

Fogalmi szint

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.

 

A feladat megoldásához többirányú ismeretre van szükség. Az A és D elemet a perió­du­sos rend­szer segítségével kell azonosítania a vizsgázónak, felhasználva, hogy az elektron­szer­ke­zetből az elektronszám, így a protonszám és a rendszám is meghatározható, majd a két elemből létrejövő vegyületet (NaCl) kell felismerni, tudni annak hétköznapi nevét, és a nát­rium-kloridról, illetve a sókról tanultak alapján következtetni vizes oldatának semleges kémhatására.

 

       d) Az egyes témakörök esetén gyakran megfogalmazódik az a követelmény, hogy a tanult fogalmakat, összefüggéseket a tanulók mindennapi információkban is felismerjék, az aktu­áli­san felmerülő, kémiai ismereteket igénylő problémák (környezetvédelem, energia­gaz­dál­ko­dás, szenvedélybetegségek, vegyipari technológiák stb.) lényegét megértsék, az egyszerűbb logikai összefüggéseket értelmezzék.

 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

2.3.2.1. Hidrogén-halogenidek (HF, HCl, HBr, HI)

 

 

 

– Előfordulás, előállítás, felhasználás

Tudja értelmezni

a HCl előfordulásával, elő­állításával, felhasz­nálá­sá­val, környezet- és egészség­károsító hatásával kap­cso­la­tos információkat.

a hidrogén-halogenidek elő­fordulásával, előállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.

 

A középszintű vizsgán a HCl-dal, az emelt szintű vizsgán az összes hidrogén-halogenid­del kapcsolatosan szerepelhet olyan szöveg, egyenlet, amelyben fel kell ismernie a tanulónak a kémiai információt, és azzal kapcsolatos kérdésekre a szöveg, illetve az adott témakörben tanultak felhasználásával tudnia kell válaszolni.

 

Példa a középszintű írásbeli próbamérés I. feladatából:

 

Olvassa el az alábbi szöveget!

1996. május. A berlini Potsdam téren bemutatják a Daimler-Benz konszern legújabb kis­teher­autóját, a Necar II-t, amelyet benzin helyett hidrogén és oxigén egyesüléséből keletkező villa­mos energia hajt. … Ez a kétféle gázt elválasztja egymástól, de mivel a hidrogén elektronokat akar leadni, az oxigén viszont elektronokat akar felvenni, a hártyán át villamos áram folyik. Az újfajta gépkocsi a szennyező kipufogógázok helyett vizet meg oxigént bocsát a levegőbe, és a hagyományos belső égésű motorokhoz képes kétszer nagyobb hatásfokkal alakítja át a tüzelőanyag vegyi energiáját villamossággá. ...

 

Válaszolja meg a szöveg tartalma, illetve a kémiában tanultak alapján a következő kérdéseket!

– Írja fel azt a kémiai folyamatot, ami a szövegben leírt energiatermelés alapja!

– Miért fontos, hogy az oxigént és a hidrogént megfelelő fóliával elválasszák egymástól?

– A gázüzemű vagy a fent említett kísérleti gépjármű szennyezi-e kevésbé a környezetet? Miért?


 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

2.1. Hidrogén

 

 

 

Tulajdonságok

Értse

a reakcióképességének magya­rá­zatát, reakcióit nemfémekkel, fém-oxidokkal,

a durranógáz-reakció végre-haj­tá­sának módját, annak gyakorlati jelentőségét.

a reakcióit fémekkel.

 

Egyéb

Tudja használni

a hidrogénről tanultakat a min­dennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

3.10. Energia-gazdálkodás

 

 

 

– Alternatív energiaforrások

Tudja értelmezni

leírás alapján az adott energia­forrás (pl. tüzelőanyag cella) alkalmazását, előnyeit és hátrányait.

 

A feladat megoldása során fel kell ismerni, hogy az energiatermelés alapja a hidrogén és oxigén reakciója, ami valójában szerepel is a szövegben. A hidrogén és az oxigén közötti reakció hevességének, az ún. durranógáz reakciónak az ismerete szükséges a második kérdés megválaszolásához. A harmadik kérdésre a válasz egyrészt a szövegből, másrészt a hidrogén, illetve a benzin égéstermékeinek ismeretében is logikusan kikövetkeztethető.

 

Példa az emelt szintű írásbeli próbamérés I. feladatából:

 

Olvassa el az alábbi szöveget!

 

… A klór elleni támadások legújabb célpontja a PVC. A PVC napjaink egyik legtöbbet használt polimerje. Jó tulajdonságainak (tartósság, tisztíthatóság) köszönhetően ablakkeretek, lefolyócsövek, palackok, gépkocsi ülések stb. készülnek belőle. A PVC elleni támadások alapja egyrészt az, hogy a gyártásához használt alapanyag rákkeltő hatású, másrészt a PVC-ből készült tárgyak égésekor mérgező gázok: a HCl és dioxinok (a dioxinok rendkívül mérgező vegyületek, pl. C12H4Cl4O3) kerülhetnek a levegőbe. …

 

Válaszolja meg a szöveg tartalma, illetve a kémiában tanultak alapján a következő kérdéseket!

 

– Mi a PVC kémiai elnevezése?

– Közvetlenül melyik vegyületből és milyen típusú reakcióval lehet előállítani PVC-t? Írja le a reakció egyenletét!


 

TÉMAKÖR

 

VIZSGASZINT

 

Középszint

Emelt szint

3.3. Halogéntartalmú szénhidrogénekagok

 

 

 

 

 

 

– Kémiai reakciók

Fogalmi szint

polimerizáció (vinil-klorid).

Szubsztitúció, elimináció, Zajcev-szabály.

– Egyéb

Tudja használni

a halogénezett szénhidro­gé­nekről tanultakat a min­den­napi jelenségek, információk értelmezésében.

 

3.9.2.1. Polimeri­zá­ciós műanyagok

Fogalmi szint

polietilén, plipropilén, teflon, PVC, polisztirol, műgumi, felhasználásuk.

plexi és felhasználásuk.

 

Tudja felírni

 

a polimerizáció egyenletét adott monomer esetén.

3.9.2.4. Egyéb

Tudja használni

a műanyagokról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.

 

 

A kérdésekre a válasz a halogénezett szénhidrogének, illetve a polimerizációs mű­anya­gok témakörben tanultak alapján adható meg, a feladatban szereplő szövegrészből nem követ­kez­tethető ki. Ugyanakkor ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása tükrözi azt, hogy ezt a cikk­részletet elolvasva a tanuló a kémiai hátteret is érti-e.

 

Vissza a kétszintű érettségihez

 

Vissza a nyitó oldalhoz